Puuetega koolilaste rehabilitatsioon peaks toimuma koolis

Tallinna lasteaedades ja koolides viidi mullu läbi küsitlus raske ja sügava puudega laste vanematele selleks, et välja selgitada perede vajadused ning planeerida ja pakkuda neile vajalikku abi.

Hiljutine lastevanemate foorum võttis küsitluse tulemused kokku. Küsitlusel, mis hõlmas 52 lasteaialapse ja 37 koolilapse vanemat, selgus, et lasteaia laste vanemad on asutuse keskkonnatingimustega rahul, kuid laste erivajaduste rahuldamisel koolides on veel arenguruumi. Koolilaps on lasteaialapsest vähem kindlustatud vajaliku kõrvalabiga. Isikliku abistaja, tugiisiku, eripedagoogi ja logopeedi teenused pole kõigile lastele haridusasutuses veel kättesaadavad.

Asutustes, kes teevad tihedat koostööd rehabilitatsiooni meeskondadega, on lastele vajalike rehabilitatsiooniteenuste saamine tagatud. Kui aga lapsevanem peab teenuse saamiseks leidma ise aega ja transpordivõimalusi, võib laps rehabilitatsiooniplaanis määratud teenusest ilma jääda. Lapsevanemad on huvitatud sellest, et laps saaks rehabilitatsiooniteenused kätte haridusasutusest.

Küsimustik oli põhjalik ja lastevanemate vastustest selgus, et vähe teatakse Tallinna linna lastega peredele võimaldatavatest teenustest, toetustest ja soodustustest. "Hiljutine foorum, kus osales ligi 100 inimest ja mis korraldati koostöös Puuetega Inimeste Kojaga, andis lastevanematele võimaluse küsimusi esitada ja saada vajalikku teavet nii haridus- kui sotsiaalteenuste kohta," ütles abilinnapea Merike Martinson. "Oma tegevust tutvustama oli kutsutud ka rehabilitatsiooniteenuste osutajad, kuid kahjuks jäi nende esindatus oodatust väiksemaarvulisemaks."

Tallinnas on ligi tuhat sügava ja raske puudega last.

Raepress
14. märts 2008

VEEL UUDISEID

17.03.2008
Seminar "Universaalne disain Eestis - kuidas edasi?" 11.04.2008
17.03.2008
Abilaekast sai nõu 300 puudega inimest
14.03.2008
Hinnatõusu kompensatsioon on Tallinnas suures osas välja makstud
12.03.2008
Erivajadusega laste koolid vajavad tervishoiutöötajaid
06.03.2008
EPIK projekti “Ettevõtlusalaste tugiteenuste arendamine puuetega inimestele” koolitusseminar 18.03.2008