Tallinna Puuetega Inimeste Koja 2007.a. tegevuste ülevaade

1997. aastal loodud Tallinna Puuetega Inimeste Koja (TPIK) eesmärgiks on esindada ja kaitsta puuetega inimeste huve Tallinna tasandil. TPIK liikmeteks on TPIK põhikirja tunnistavad ja tegevust toetavad Tallinnas tegutsevad puuetega inimeste juriidilised organisatsioonid. TPIK alla kuulub 21 liikmesorganisatsiooni, kus hetkel ligi 4500 Tallinna puudega inimest, kokku elab Tallinnas ligi 20 000 puudega inimest.

Olulisemaks verstapostiks 2007.a. võime kindlasti pidada TPIK 10. aastapäeva tähistamist suurejoonelise konverentsiga, kus ettekannete hulgast võis leida järgmisi teemasid: kodanikeühenduste roll võrdsete võimaluste tagamisel, individualism versus kollektivism, väljakutsed puudega inimeste õiguste tagamisel ja sotsiaalse õigluse saavutamisel, õigused ja kohustused ühiskonnas, ühiskonna vastutus, jne. Osavõtjaid ligi 100 ja esinejate hulgas sellised nimed nagu Allar Jõks, Margit Sutrop, jt.

2007.a. jooksul on TPIK olnud aktiivne partner Tallinna linnale kaitsmaks puuetega inimeste huve kohalikul tasandil. Tallinna Linnavalitsuse invakomisjonis oleme aasta jooksul üles tõstatanud järgmised teemad: informatsiooni kättesaadavus puuetega inimestele Tallinna linnas, Tallinna linna toetused puuetega inimestele 2007.a, hariduse ja huvitegevuse korraldamine Tallinna erivajadusega laste koolides, sotsiaalteenuste korraldamine haridusvaldkonnas (invatransport ja isiklik abistaja), sotsiaalvaldkonnast rahastatud puuetega laste laagrid, puuetega laste koolivaheaja sisustamine, toetatud elamisele suunatud klientide eluaseme küsimused, eluruumide kohandamine puuetega inimestele Tallinnas.

2007.a. jooksul jätkasime kahe suurema projektiga- Microsoft Eesti poolt finantseeritud "Puuetega inimeste arvutiõpe ja internetipunkt" ning aasta jooksul Hasartmängumaksu Nõukogu ja Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatud projektid „Värviline vihmavari 3” ja „Värviline vihmavari 4”, mille mõlema eesmärk on olnud puuetega inimeste konkurentsivõime suurendamine osalemaks avatud tööturul.

2007. aasta aprillis lõppes Balti-Ameerika Partnerlusprogrammi poolt finantseeritud projekt „Puudega inimeste organisatsioonide suutlikkuse tõstmine osalemaks invapoliitika kujundamisel Tallinnas“. Selle projekti raames toimusid puuetega inimeste organisatsioonide kaardistamine Tallinnas ja mitu ümarlauda nii puuetega inimeste esindusorganisatsioonide kui ka linnavolikogu esindajatega arutlemaks võimaluste üle, kuidas tugevdada puuetega inimeste esindusorganisatsioonide suutlikkust kaasa rääkida invapoliitika kujundamisel kohaliku omavalitsuse tasandil ning lisaks sellele koostöö tõhustamise üle kolmanda ja avaliku sektori vahel.

Mainimist väärib veel 2007. aastal Põhjamaade Ministrite Nõukogu toel läbi viidud projekt "Uuenduslikud kommunikatsioonimeetodid haridus- ja sotsiaalvaldkonnas", mille eesmärk oli tutvustada praktiliste võtete kaudu innovaatilisi meetodeid nii haridus- kui sotsiaalvaldkonna spetsialistidele ja seeläbi parandada puuetega inimeste õppimisvõimalusi.

TPIK liikmesorganisatsioonide esindajatele korraldasime juulikuus Paatsalu puhkekeskuses esimest korda suvekooli, kus läbi praktiliste tegevuste suurenes omavaheline koostöö ja meeskonnatunnetus. Rahulolu osalejate seas oli väga suur ja võimaldas ühingute esindajate vahel kogemusi vahetada ning infot edastada. Kindlasti jätkame suvekoolide läbiviimisega ka järgmistel aastatel.

Oleme aasta jooksul aktiivselt täiendanud oma kodulehekülge www.tallinnakoda.ee, kuhu oleme püüdnud koondada vajaliku info puuetega inimestele nii riiklikest kui ka Tallinna linna
teenustest, toetustest ja uudistest infopäevade, ürituste kohta. Aasta jooksul oleme parandanud kodulehe kasutamismugavust nägemispuudega inimestele. Lehe keskmine külastatavus on olnud kõrge- ühes kuus 2200 külastust. Veebilehe kohta on head tagasisidet andnud nii puuetega inimeste spetsialistid kui ka puuetega inimesed ise.

Nagu eelnevatel aastatel, oleme ka 2007. aasta jooksul Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses läbi viinud iga-aastaseid traditsioonilisi üritusi puuetega inimestele: koostöös Kristiine Sotsiaalkeskusega kevadkontserdi, Kristiine Linnaosa päevade raames spordipäeva, ülelinnalist jõulukontserti. Kõikidel üritusel oli külastajate arv ligi 100 inimest.

Aasta jooksul toimusid mitmed TPIK poolt korraldatud infotunnid, mis olid suunatud Tallinnas elavatele puuetega inimestele ja nende perekonnaliikmetele, samuti valdkonnas töötavatele puudega inimeste spetsialistidele. 2007.a. infotundides käsitletud teemade hulka mahtusid järgmised ettekanded: „Puuetega laste vanematele ja hooldajatele puhkust võimaldavad teenused” ja "Mis hakkab juhtuma puuetega inimeste sotsiaaltoetustega aastal 2008?"

Jooksvalt oleme nõustanud nii puuetega inimesi, puuetega inimeste spetsialiste kui ka TPIK liikmesühingute esindajaid. Liikmesorganisatsioonide puhul pöörasime suurt tähelepanu ühingute põhikirjadesse paranduste ja täienduste sisseviimisega seoses muudatustega tulumaksusoodustusega ühenduste nimekirjas püsimiseks. 2008. aastal jätkame ühingute põhikirjade kaasajastamise ja arengukavade koostamisega seotud nõustamistegevustega.

2007. aastal sai kaasajastatud TPIK põhikirja ja vastu võetud arengukava aastateks 2007-2011.

2007.a. augustikuus astus TPIK Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu liikmeks.

Jätkuvalt koordineerime invatakso teenust Tallinna linna puuetega inimestele ning haldame Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskust.

2008. aastast ootab TPIK eelkõige senise eduka koostöö jätkumist nii puuetega inimeste organisatsioonide kui ka kodanikuühenduste ja avaliku võimu vahel ning liikmesühingute jätkusuutlikku arengut.

VEEL UUDISEID

30.01.2008
Puuetega lastele luuakse paremad õpitingimused
25.01.2008
Viiplevate noorte fotonäitus MINA
24.01.2008
Tallinnas saavad sügava puudega täiskasvanud intervallhooldust
14.01.2008
Tegevuskeskuses on avatud Eesti Afaasialiidu liikme Eino Pihelgase õlimaalide näitus
09.01.2008
Kombatavate lasteraamatute näitus "Näputööga nägijaks" Tallinna Ülikoolis