Tallinn parandab ligipääsetavust linnas

Raepress
02.10.2013

Tänasel Linnavalitsuse istungil tutvustati Tallinna linna ligipääsetavuse auditit ja ligipääsetavuse parandamise kava.

Aprillis algatas Tallinna Linnavalitsus Tallinna linna ligipääsetavuse auditi, mille koordineerijaks määrati Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet. Audit andis ülevaate seni tehtust ja teeb ettepanekuid ligipääsetavuse parandamiseks.

Ligipääsetavus tähendab, et kõik inimesed, sh puudega, pääsevad füüsilisele keskkonnale, transpordile, teabele, kommunikatsioonitehnoloogiale ja -süsteemidele ning muudele vahenditele ja teenustele ligi võrdsetel alustel. Seni tehtust on olulisim ülekäiguradade valgustamine, koolide ja lasteaedade kohandamine ratastooliga ligipääsetavaks, ristmikel äärekivide madaldamine, Tallinna kodulehel teenuste taotlemise võimaluse loomine ja palju muud. Auditis tõdetakse, et kõiklinna ametidjalinnaosade valitsused on tegutsenud ligipääsetavuse parandamise nimel oma võimaluste ja vahendite piires.

„Kui ligipääsetavuses on seni olnud olulisemad liikumispuuetega inimeste probleemid, siis edaspidi lahenduvad ka teiste gruppide, sealhulgas näiteks lastevankriga liikuvate emade kitsaskohad linnas,“ ütles abilinnapea Merike Martinson. „Seni on olnud puudu ühtsel lähenemisviisil põhinevast koordineeritud tegevusest, aga uudne lähenemine lahendab ligipääsetavuse probleemid süsteemselt ning ma loodan, et tegutsemisel Rohelise Pealinna tiitli saamise nimel võiksime olla eeskujuks mõnelegi teisele Euroopa pealinnale.“

Auditi läbiviijate ettepaneku kohaselt luuakse Tallinna invakomisjoni juurde töörühm. Tallinna invakomisjonis on esindatud puudega inimeste organisatsioonid ja linna ametkonnad, mis tagab tegevuskava väljatöötamise efektiivse koordineerimise.

Töörühma ülesanne on koostada aastateks 2015–2020 ligipääsetavuse tegevuskava ja finantsplaan ning seostada see linna arengukavaga. Sotsiaal- ja tervishoiuamet tagab töörühma tehnilise töö. Kord aastas tehakse kava täitmisest ülevaade linnavalitsusele.

Auditi lõpparuanne, kus detailsemalt kirjas, mida tehtud ja millised on linna ametite lähiaja plaanid on kõikidele huvilistele kättesaadav Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti koduleheküljel.

VEEL UUDISEID

17.10.2013
Tallinna Perekeskus hakkab pakkuma uut teenust
09.10.2013
TPIK 08.10.2013 puuetega inimeste valimisdebati helisalvestus
09.10.2013
Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses alustab 2 uut tegevust
02.10.2013
TPIK kutsub 8. oktoobril huvilisi osalema avalikul valimisdebatil
11.09.2013
TPIK kutsub 8. oktoobril huvilisi osalema avalikul valimisdebatil