Hinnapäring projektile Puuetega inimesed e-yhiskonda

Hinnapäring
13.09.2012

Tallinna Puuetega Inimeste Koda otsib koostööpartnerit www.eesti.ee keskkonda tutvustava internetipõhise koolituskeskonna loomiseks ja temaatiliste koolituste läbiviimiseks puuetega ja teistele sotsiaalselt nõrgemas positsioonis olevatele inimestele.

Koolituste läbiviimine ja õppekeskkonna loomine toimub Riigi Infosüsteemi Ameti poolt koordineeritava taotlusvooru „Inimeste teadmiste ja oskuste suurendamine nende infoühiskonda kaasamiseks“ esitatud projekti „Puuetega inimesed e-ühiskonda“ raames.

Projekti tulemusena valmib:

1. Eesti.ee-d tutvustav õppekeskkond, mis sisaldab:
 Eesti.ee keskkonna ja tööpõhimõtete tutvustus
 Sisselogimise selgitused
 Õppematerjal erinevate teenuste kasutamise kohta
 Kontrollülesanded

Õppekeskkond sisaldab vähemalt 60 minutit audiovisuaalseid materjale e. sisu.
Õppekeskkond on eesti ja venekeelne;
Õppekeskkond sisaldab lugemise abivahendit vaegnägijatele.

Õppekeskkonnas õppinud inimesed oskavad kasutada ID-kaarti; otsida ja vahetada infot oma tervisealastes küsimustes (n. pensioniamet, retseptikeskus, patsiendiportaal), kasutada eesti.ee portaali, seal infot ja teenuseid leida, otsida ning kasutada jne.

2. Projekti käigus korraldatakse õppepäevad 200-le inimesele eesti ja 100-le vene keeles.
Õpe toimub loodud õppematerjali baasil.
Õppe läbiviimise kohaks Tallinna Puuetega Inimeste tegevuskeskus Endla 59 arvutiklass (10 kohta). Õppepäevad toimuvad 12 tunniste moodulitena, mille käigus õpetatakse puudega inimesele sobivas tempos ja metoodika järgi kasutama keskkonda ja peamisi teenuseid. Samuti on õppekeskkonnas ja koolituspäevadel tähtsaks teemaks netiturvalisus- isikuandmed, ligipääs pangakontole, ID-kaart jm.
Vajadusel pakub projekti teostaja transporti liikumispuudega õppurile ja viipekeele tõlgi teenust vaegkuuljale.

Projekt algab oktoobris 2012 peale rahastaja heakskiitu.
Projektitegevused peavad olema lõppenud 2013 aasta 31. detsembriks.

Hinnapakkumise ja ettevõtte varasemate tegevuste kirjelduse palume saata (digitaalselt) allkirjastatuna (seadusliku esindaja või volitatud esindaja poolt) hiljemalt 23. septembriks 2012 kella 17.00-ks posti või e-kirja teel:

Tauno Asuja
Tallinna Puuetega Inimeste Koda
Endla 59, 10615 Tallinn
E-post: tauno@tallinnakoda.ee

Hankija hindab pakkumisi järgmiste hindamiskriteeriumide alusel:
1. Pakkumuse maksumus 60%
2. Pakkuja kogemus ja kvalifikatsioon 40%.
Odavale hinnapakkumusele antakse maksimaalne 60 punkti. Pakkuja kogemuse hindamise viivad läbi hindamiskomisjoni liikmed, kes hindavad iga pakkumust eraldi. Hindeid antakse vahemikus 1- 40, kus 40 on kõrgeim hinne. Hindamiskriteeriumide alusel saadud pakkumuste punktisummad liidetakse.

Parimaks tunnistatakse pakkumus, mis saab hankedokumentides toodud hindamiskriteeriumide järgi kõige rohkem punkte. Kui kaks või enam pakkumust saavad võrdse punktisumma, tunnistatakse parimaks pakkumus, mis hindamiskriteeriumi nr. 1 alusel sai rohkem punkte.

Pakkumus tunnistatakse edukaks ja Leping sõlmitakse vaid tingimusel, kui projekti toetuse (täistaotlus) rahuldatakse rakendusüksuse RIA poolt.

Lisainfo:
Tauno Asuja
tegevjuht
Tallinna Puuetega Inimeste Koda
Endla 59, 10615 Tallinn
Telefon: 655 4161
Mobiil: 52 56 560
Faks: 656 4048
e-post: tauno@tallinnakoda.ee
http://www.tallinnakoda.ee

VEEL UUDISEID