Valminud on Tallinna sotsiaalhoolekande uus arengukava

Raepress
08.03.2012

Linnavolikogu kehtestas järgnevaks 15 aastaks Tallinna sotsiaalhoolekande arengukava, mis näeb ette senisest enam ja tõhusamaid hoolekandeteenuseid.

Aastaid 2012–2027 hõlmav dokument kirjeldab sotsiaalhoolekande eri valdkondade hetkeseisu, määratleb nende arengusuunad, tegevuskava ja ressursid. Hoolekandemeetmed on loetletud sihtrühmade kaupa: laste, puuetega inimeste, kriisigruppide ja eakate hoolekanne. Eraldi on kirjeldatud toetusi linnaeelarvest, analüüsitud arengukava elluviimise võimalikke poliitilisi, administratiivseid, finants- ja professionaalsusega seotud riske.

Arengukava sisaldab hoolekandetegevusi ja nende rahastamise plaani, aga samuti investeeringute vajadust eelolevaks viieks aastaks. Abilinnapea Merike Martinson tõi olulisemate projektidena esile uued hooned tugikeskuse Juks ja päevakeskuse Käo hoolealuste jaoks, Tallinna Perekeskuse laiendamise Asula tänaval, Pae tänava uue sotsiaalkeskuse, Vaimse Tervise Keskuse Pelguranna tänaval, Mustamäe lastepäevakeskuse Ehitajate teel, puuetega inimeste päevakeskuse Nõmmel, Iru Hooldekodu uue eluhoone ehituse jmt.

Martinson loendas ka eri sihtrühmadele suunatud meetmeid. Nii näiteks on kavas suurendada perekonna sissetulekust sõltuvaid toetusi ehk pakkuda linnakassast abi vaesuse leevendamiseks. Rohkem on plaanis rakendada lastekaitsetöötajaid (tuhande lapse kohta üks töötaja), muuta kõigile kättesaadavaks lastepäevakeskused ja pakkuda ööpäevast rehabilitatsiooniteenust tõsiste käitumisprobleemidega lastele.

Eakate abistamiseks arendatakse telehooldust, mis võimaldab neil oma kodus iseseisvalt toime tulla. Kavas on laiendada üldhooldekodude ja asumikesksete päevakeskuste võrku ning hakata rajama eakate vajadustele vastavaid väikseid sotsiaalkortereid.

Puuetega inimeste huvides kaardistatakse linnaasutustele ligipääsetavus ning teenuste arendamisel jälgitakse nende kättesaadavust ja piisavust. Eesmärgiks on ka suurendada puuetega inimeste tööhõivet, arendades selleks töökeskusi. Nägemis- ja kuulmispuudega inimestele on mõeldud rajada päevakeskused ning noortele majutusüksused.

Kriisirühmadele mõeldes püütakse eluasemeta inimestele tagada vältimatu abi korras peavari, rajatakse kodutute päevakeskused eri linnaosadesse. Koostööd tehakse Toidupangaga ning muudetakse saunateenused vähekindlustatud inimestele kättesaadavaks.

„Kui aastatel 2006–2007 arenes linna hoolekandesüsteem jõuliselt, siis majandussurutise ajal olime sunnitud keskenduma vältimatule sotsiaalabile. Nüüd oleme lähema viie aasta tegevuskavasse võtnud objektid, mille arendamine toonastes tingimustes pidurdus,“ selgitas abilinnapea Martinson.

Kavandatud meetmete ja tegevuste elluviimiseks prognoositud rahasummadega on arvestatud Tallinna eelarvestrateegias aastateks 2012–2015. Konkreetsed rahaeraldised määratakse iga-aastases linnaeelarves, võimalusel kaasatakse välisrahastust. Arengukava on avalikustatud Tallinna veebilehel. Selle seiret teeb igal aastal Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet.

VEEL UUDISEID

15.03.2012
Kutse töövõimetussüsteemi alasele ümarlauale 21. märtsil
15.03.2012
Kutse kogemusnõustamise seminarile 22. märtsil
09.03.2012
Puuetega laste vanemate eneseabigrupi kohtumine 20. märtsil
09.03.2012
Uus puude ja püsiva töövõimetuse menetlus lihtsustab raviarstide tööd
07.03.2012
Tule kasutatud asjade turule 30. märtsil!