Taksoteenuse 2011 aasta rahulolu uurimuse kokkuvõte

Tallinna Puuetega Inimeste Koda viis 10. aastat läbi rahulolu küsitlust. Seisuga 01.01.2011 oli Tallinnas puuetega inimesi kokku 21 863, sh 14 019 raske ja sügava puudega inimest. Kokku oli seisuga 01.11.2011 taksoteenuse kasutamise võimalus magnetkaardi alusel 989 inimesel. Vanim klient on 96- aastane naine ja noorim 3-aastane tütarlaps. Valimisse kuulus iga 11. invatakso magnetkaardi kasutaja. Valim moodustati juhuvaliku alusel 12,6 % invatakso teenuse kasutajatest (125 klienti). Ankeedid saadeti klientidele koju koos vastusümbrikuga. Juba paar aastat on suurimaks probleemiks taksoteenusele eraldatud eelarveliste vahendite ebapiisavus ja seda olukorras, kus meil on kohustus väljastada uutele klientidele taksokaarte, kuid lisarahastust Tallinna eelarvest sellele ei kaasne. Võrreldes eelmise aastaga on suurenenud uute klientide arv 14,3% võrra- uusi inimesi on lisandunud 160, sh 115 eakat ja 39 tööealist liikumis- ja nägemispuudega inimest ning 6 lapsele taotles taksoteenust lapsevanem. Ratastoolikasutajaid on juurde tulnud 41. Tööbussiringi kasutas 13 inimest, neist 8 ratastoolikasutajat ja 4 liikumispuudega inimest (2010 – 9; 2009 – 6 inimest).

Ankeetküsitlus oli kirjalik ja vastamine vabatahtlik, kuid võrreldes eelmise aastaga oli vastajaid palju rohkem– 76 (2010 – 42; 2009 – 48, 2008 – 64 ja 2007 – 46). Vastajatest olid 61,8% naised ja 38,2% mehed, vanuseline koosseis jagunes: 16 – 64-aastaseid oli 43,4%, üle 65-aastaseid – 56,6% ja alla 16aastaseid laste vanematelt ankeete ei tagastatud. Tagastatud ankeetidest selgus, et 43,3% (45) vastanutest oli invatakso (Tulika Takso) ja 31,7% (33) invabussi taksoteenuse (Termak) kasutajad, 8,6% (9) kasutas isiklikku sõiduautot, 8,6% (9) ühistransporti ja 3,4% (4) kasutas Termaki bussiringiteenust tööl käimiseks. Muu variandile vastajaid oli 3,95 (4) ja selgitustena toodi välja kahel korral, et pole veel teenust kasutanud ja 2 valimisse sattunud inimese korral teatati, et nad on surnud.

Küsitlusest selgus, et rahulolu taksoteenuse kasutamisega oli võrreldes eelmiste aastatega püsinud samal heal tasemel.

Rahulolu Tallinna Puuetega Inimeste Koja tööga taksoteenuse koordineerimisel oli võrreldes eelmise aastaga jäänud samaks, sest heaks hindas 91,5% (2010 - 94,9%; 2009 – 100%), rahuldavaks 8,4% (2010 - 2,6%) ja mitterahuldavaks 0% (2010 - 2,6% ) vastanutest. Rahulolematuse põhjuseid välja ei toodud.

Taksojuhtide tööd hindas heaks 89,5% vastanutest (2010 – 87,2%; 2009 – 89,1%), mis on veidi kõrgem kui eelmisel aastal; rahuldavaks hindas teenindamist 6,5% (2010 – 12,8%) ja mitterahuldavaks 4%. Küsisime taksoteenuse kasutajatelt, kas nad kasutavad invatakso teenust öisel ajal ajavahemikus kella 24.00 kuni kella 6.00- 78,9% (60) ei olnud kasutanud ja 18,4% (14) olid vajanud invabussi taksoteenust öisel ajal.

Dispetšerite tööd hindas taksotellimusel heaks 88% (2010 – 92,1%, 2009 – 87,8%, 2008 – 72,3%) klientidest, mis on võrreldes eelmise aastaga natukene langenud. Rahuldava hinnangu andsid 8% (2010 – 7,9%; 2009 – 12,2%, 2008 – 24,6%) ja mitterahuldavat hinnangu andsid 3 inimest ehk 4% vastanutest (2010 – 0%; 2009 – 0%; 2008 – 3,1%, 2007 - 4,3%; 2006 - 43%).

Invatakso magnetkaarte oli 1.detsembriks 2011 väljastatud kokku 1461. Invatakso kasutamise võimalus oli 989 inimesel.

Vaata lähemalt: Taksoteenuse 2011 aasta rahulolu uurimus (.pdf)

VEEL UUDISEID

21.02.2012
Tallinn pälvis Eesti Liikumispuuetega Inimeste Liidu tänu
20.02.2012
Puuetega laste vanemate eneseabigrupi kohtumine 22. veebruaril
08.02.2012
Pevkur: Eesti Päevalehe käsitlus tööõnnetuse- ja kutsehaiguse süsteemi loomisest on segadusttekitav
24.01.2012
Hispaaniat tutvustav kultuuriõhtu 1.veebruaril
11.01.2012
Tallinn lihtsustas pensionilisa taotlemist