MTÜ Eesti Omastehooldus pöördumine Eesti Vabariigi Riigikogu Sotsiaalkomisjoni poole

25/10/2011
PÖÖRDUMINE

Eesti Vabariigi Riigikogu Sotsiaalkomisjon
Avalikkus

Eesti Omastehoolduse Foorumi „ Omastehooldus Eesti hoolekandesüsteemis“ pöördumine Paides, 13. oktoobril, 2011.a. Omastehoolduse all mõeldakse kroonilise haige, puudega inimese sh lapse ja eaka lähedase kodus abistamist. Omastehooldus võib olla lühiajaline ja ajutine, kuid on sageli just ööpäevaringne järelevalve ja hooldus oma lähedasele. Omastehoolduse eesmärgiks on kindlustada lähedasele vajalikud hoolekandeteenused harjumuspärases keskkonnas ja elamise oma kodus, samas on see ka ühiskonnale märkimisväärne majanduslik panus pere poolt, kes oma lähedasega ise toime tuleb. Ametlik statistika kajastab kohalike omavalitsuste poolt määratud ja vormistatud hooldajaid (14 000), tegelikku omaste ja lähedaste inimeste hooldajate arvu ei tea keegi. Arvatakse, et praktilise omastehooldusega tegeleb oma igapäevaelus kuni 20% elanikest. Omastehooldust käsitletakse Eestis täna lähedast hooldavate pereliikmete hea tahte avalduse ja vabatahtliku tööna, kuid see pole õige ja ei vasta kaasaja nõuetele ning pöördumises soovitakse, et väärtustataks omastehooldust ja tunnistataks, et Eesti ühiskond ei saa hakkama ilma omastehooldajateta.

Selleks tuleb:

Välja töötada omastehoolduse strateegia, et kujuneks ühene arusaam ja eesmärgid omastehooldaja pere igapäevaeluga toimetulemisest ja just neile iseloomulikest ja vajalikest toetustest ning teenustest

Seadustada omastehoolduse ja omastehooldaja mõiste Eesti hoolekandes

Arendada peresõbralikku tööjõupoliitikat, mis annaks võimaluse ka lähedase eest hoolitsemiseks

Toetada kohalike omavalitsuste võimekust omastehooldajatele suunatud teenuste arendamiseks ja toetuste suurendamiseks; luua omastehoolduse asjatundja, kogemusnõustaja, ametikoht

Kehtestada mittetöötavale äärmusliku hoolduskoormusega omastehooldajale vähemalt miinimumpalk, kusjuures iga hooldusaasta on võrdne ühe pensioniõigusliku aastaga

Eraldada riigieelarvest raha omastehooldajate sihipäraseks koolituseks sotsiaalhooldaja miinimumõppekava ulatuses ning täiendkoolituseks ülikoolide juures

Töötada välja ja seadustada asendushoolduse programm omastehooldajale puhkuse andmiseks, sealhulgas taastumine ja ravivõimalused

Toetada omastehoolduse olukorra kaardistamist läbi uurimuste ja nende tulemuste aluseks võtmist omastehooldajate peredele uuendusliku hoolekandealase mudeli välja töötamisel


Käesolev pöördumine on läbi arutatud üle- eestilisel omastehoolduse foorumil, kus osales üle 200 omastehoolduse arengust huvitatud inimese ja täiendatud mitmete Eesti perede heaolu eest seisvate vabatahtlike ühenduste ja organisatsioonide esindajate ettepanekutega.

VEEL UUDISEID