Tallinna Puuetega Inimeste Koja tegevuste ülevaade 2008. aastal

Koja eesmärk ja tegevussuunad

Koja eesmärgiks on puuetega inimeste ja oma liikmesorganisatsioonide huvide kaitsmine ja esindamine, koostöö edendamine avaliku, mittetulundus- ja erasektori vahel puuetega inimeste võrdsete võimaluste loomisel kohalikul tasandil.

TPIK tegevussuunad jaotuvad järgnevalt:

• Puuetega inimeste huvide esindamine ja kaitsmine- aktiivne kaasarääkimine ja sekkumine invapoliitika kujundamisel Tallinna linnas
• Liikmesorganisatsioonide toetamine- koolitustegevus, nõustamine, informatsiooni edastamine
• Informatsiooni edastamine ja esmatasandi nõustamine- puuetega inimesed, puuetega inimeste lähivõrgustik, puuetega inimeste spetsialistid
• Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuse haldamine- pakkuda Tallinnas tegutsevatele puuetega inimeste ühendustele võimalust keskuses läbi viia oma liikmetele erinevaid tegevusi.
• Puuetega inimestele suunatud erinevad projektid ja teenused.

Saavutamaks efektiivsemalt ja tulemuslikult püstitatud eesmärke kuulub Tallinna Puuetega Inimeste Koda järgmistesse katusorganisatsioonidesse: Eesti Puuetega Inimeste Koda ja Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit.

Invapoliitika Tallinnas

Peamiseks regulaarseks koostöövormiks puuetega inimeste esindusorganisatsioonide ja Tallinna Linnavalitsuse vahel on Invakomisjon, kus arutletakse üheskoos puuetega inimeste valdkonda puudutavate kitsaskohtade üle ja otsitakse üheskoos lahendusi probleemide leevendamiseks.

2008. aasta jooksul on Tallinna Invakomisjonis käsitlusel järgmised teemad:

• puuetega laste lasteaiakohtade ja päevakeskuste teenuste mahud, järjekorrad ja võimalused
• puuetega laste koolides sotsiaalteenuste ja rehabilitatsiooniteenuste kättesaadavus
• Haridusameti programmid puudega laste tavakooli integreerimisel
• venekeelsete puuetega laste koolide olukord- õppevõimalused peale põhikooli lõppu
• uuringu kavandamine Tallinnas puudeliigiti teenuste vajaduste kohta
• puuetega inimestele perekonna sissetulekust mittesõltuvate toetuste andmine- abivahendid ja ravimid- selle võimalikkusest siduda lahti sissetulekust sõltumatuks
• puuetega inimeste hooldus Tallinnas, sotsiaalhoolekande- ja tervishoiuteenused

Parandamaks puuetega inimeste teadlikkust võimalustest ja suurendada suutlikkust kujundada läbi kaasamise nende igapäevaelu mõjutavaid otsuseid ja protsesse ning tagamaks puuetega inimeste elukvaliteedi tõusu, oleme alates augustist 2008 läbi viimas Vabaühenduste Fondi kaasabil projekti „Tallinna puuetega inimeste organisatsioonide suutlikkuse tõstmine invapoliitika kujundamisel”.

Projekt teenib mitut eesmärki:

1) parandada Tallinna puuetega inimeste esindusorganisatsioonide omavahelist koostööd võrgustikuna, mille kaudu suureneb suutlikkus osaleda invapoliitika kujundamisel kohalikul tasandil.
2) tõsta puuetega inimeste esindusorganisatsioonide ja kohaliku omavalitsuse koostöö tõhusust.
3) tõsta kohaliku võimu esindajate hulgas kodanikuühiskonna alast teadlikkust ja selgitada puuetega inimeste organisatsioonide eesmärke ja ressursse, mille abil kohaliku omavalitsuse ülesanded saaksid efektiivselt täidetud.

Koja liikmesühingud

2008. aastal on Tallinna Puuetega Inimeste Koda katusorganisatsiooniks 22 liikmesorganisatsioonile Tallinnas. Tallinna linnas on puuetega inimesi kokku ligi 20 000, neist 4700 kuuluvad mõnda Koja liikmesühingusse.

Liikmesorganisatsioonide puhul oleme alates 2007. aastast pööranud suurt tähelepanu ühingute põhikirjadesse paranduste ja täienduste sisseviimisega seoses muudatustega tulumaksusoodustusega ühenduste nimekirjas püsimiseks. 2008. aastal jätkasime ühingute põhikirjade kaasajastamise ja arengukavade koostamisega seotud nõustamistegevustega.

Alates 2007. aastast oleme TPIK liikmesorganisatsioonide esindajatele korraldanud suvekoole, kus läbi praktiliste tegevuste suureneb omavaheline koostöö ja meeskonnatunnetus. 2008. aastal läbiviidud suvekooli läbivaks teemaks oli ühingute liikmete aktiivsem kaasamine ühenduste tegevustesse.

Aasta viimases kvartalis viisime läbi liikmesorganisatsioonide küsitluse, kus soovisime teada saada liikmete rahulolu Koja tegevustega, millest tuntakse puudust, mida saaks teha paremini, jne. Küsitluse tulemusena saime kaardistatud ühingute ootused, konkreetsemad valdkonnad katusorganisatsiooni tegevuses, mis vajaksid senisest enam tähelepanu ning samuti ühingute endi vajadused arendustegevusteks, millele TPIK saaks kaasa aidata.

Informatsiooni edastamine ja esmatasandi nõustamine

Koja üheks peamiseks ülesandeks on igapäevane teavitustöö sihtgrupile uute teenuste, toetuste ja muude muudatuste kohta. Oleme kättesaadavad e-posti, telefoni ja personaalse kontakti teel vastamaks sihtgrupi esindajate küsimustele, mis puudutab puuetega inimeste eluolu ja kõike sellega seonduvat. Jooksvalt oleme nõustanud nii puuetega inimesi, puuetega inimeste spetsialiste kui ka TPIK liikmesühingute esindajaid.

Oleme aktiivselt täiendanud oma kodulehekülge http://www.tallinnakoda.ee, kuhu oleme koondanud vajaliku info puuetega inimestele nii riiklikest kui ka Tallinna linna teenustest, toetustest ja uudistest infopäevade ning ürituste kohta. Veebilehe keskmine külastatavus on olnud kõrge- ühes kuus üle 4000 külastuse. Veebilehe sisu kohta on head tagasisidet andnud nii puuetega inimeste spetsialistid kui ka puuetega inimesed ise.

2008. aasta maikuus esitlesime infotunnil TPIK poolt väljaantud infoteatmikku „Abiks puudega inimesele”, mis kajastas infot nii riiklikest kui Tallinna linna teenustest ja toetustest ning ülevaadet puuetega inimeste ühenduste kohta. Suur nõudlus sihtgrupi poolt venekeelse infoteatmiku järele näitas, et jätkuvalt on problemaatiline vene keelt kõnelevate puuetega inimestele informatsiooni kättesaadavus.

2008. aasta oktoobrikuus viisime läbi kahepäevase messi „Invamess 2008”. Invamessil oli külastajatel võimalik tutvuda abivahendi- ja meditsiinifirmade toodetega, rehabilitatsiooniasutuste teenustega, haridusasutuste õppimisvõimalustega, puuetega inimeste ühingute tegevustega jpm. Kokku osales messil 31 organisatsiooni. Kahe päeva jooksul külastas messi 450 inimest. Toimus 5 erinevat infotundi järgmistel teemadel: puudega lapse perekonda toetavad teenused, tromboos, puudega lapse perekonda toetavad teenused Soome näitel, universaalne disain (ligipääsetavus) ja diabeet.

Külastajatel oli võimalus saada mõlemal päeval linnaosade sotsiaaltöötajate käest sotsiaalnõustamist. Messi toimumise ajaks anti välja messikataloog, kus on ülevaade messil osalevatest organisatsioonidest ja asutustest nende poolt pakutavate võimaluste kohta puuetega inimestele, ülevaade TPIK ja tema liikmesühingute tegevuse kohta, artiklid puuetega inimeste teemadel ning samuti lühiülevaade riigi ja Tallinna linna poolt pakutavate teenustest ja toetustest puuetega inimestele.

Detsembri alguses viisime puuetega inimeste päeva puhul läbi infopäeva, mille raames käsitlesime järgmisi teemasid:

• muudatused puudega tööealise inimeste puude raskusastme ja sotsiaaltoetuste määramisel ning püsiva töövõimetuse tuvastamise korras,
• koduõendusteenuse taotlemine ja tingimused,
• taastusravi ja rehabilitatsiooniteenus ning nende taotlemise erinevused ning
• ülevaade Puudealase Teabe ja Abivahendite Keskuse poolt pakutavatest teenustest.

Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskus

Tallinna linna ja Koja koostööna Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuse avamine aastal 2002. Tegevuskeskus on olnud suur töövõit puuetega inimestele, kuna võimaldab Tallinna puuetega inimeste ühingutel oluliselt aktiviseerida oma tegevusi ja pakkuda sihtgrupile senisest avaramaid võimalusi huvi-, kultuuri-, spordi-, huvi- jm. tegevusteks.

Nagu eelnevatel aastatel, oleme ka selle aasta jooksul Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses läbi viinud iga-aastaseid traditsioonilisi üritusi puuetega inimestele: koostöös Kristiine Sotsiaalkeskusega kevadkontserdi, Kristiine Linnaosa päevade raames spordipäeva ning aasta lõpus jõulukontserdi. Linetantsu tantsivad alates 2002. aastast nii puuetega inimesed, eakad kui ka ratastoolikasutajad, kes on esinenud mitmetel festivalidel ja üritustel. Suurematel üritusel on külastajate arv ligi 100 inimest. 2008. aastal registreeriti Tegevuskeskuses ligi 24 000 külastust.

Suuremad projektid

2008.a. jooksul läbi viidud projektidest tasub esile tuua Microsoft Eesti poolt finantseeritud projekti "Puuetega inimeste arvutiõpe ja internetipunkt" ning Hasartmängumaksu Nõukogu poolt rahastatud projekte „Värviline vihmavari 5” ja „Aktiivne puudega inimene“ ning „Puuetega inimeste loomingulise avardumise kursus“, mille eesmärk on olnud puuetega inimeste teavitamine, motiveerimine ja konkurentsivõime suurendamine osalemaks avatud tööturul.

Invatakso teenuse koordineerimine

Tallinna Puuetega Inimeste Koda koordineerib invatakso teenust 1998.aastast, samuti oleme pidevalt tegelenud puuetega inimeste transpordiküsimustega. Alates 2005. aastast on ratastoolikasutajatel võimalik invatransporditeenuse abil tööle pääseda ja see on parandanud tosina puudega inimese töötamise võimalusi. Lisaks invatakso teenuse 10. aastapäeva tähistamisele 2008. aastal korraldasime kokku 7 koolitust invatakso teenuse osutajatele tõstmaks taksojuhtide teadlikkust puuetega inimeste teenindamisel. Invataksoteenuse kvaliteedi tagamiseks ja parandamiseks viime juba seitsmendat aastat teenuse tarbijate hulgas läbi rahuloluküsitlust.

Ootused

2009. aastast ootab TPIK eelkõige tihedamat koostööd EPIK ja tema liikmesühingutega, aktiivsemat ja tõhusamat koostööd Tallinna linna esindajatega ning TPIK liikmesorganisatsioonide jätkusuutlikku arengut, tagamaks puuetega inimeste järjepidevat teavitamist ja teadlikkusse tõusu ning huvide kaitset TPIK poolt.

Soovides olla ise organisatsioonina efektiivsem koostööpartner teistele, liitusime 2008. aasta oktoobris Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu ühenduste arendusprogrammiga, mille käigus analüüsisime organisatsiooni hetkeolukorda, meeskonda ja arenguvajadusi ning 2009. aastal soovime kaasata arenguvajadustele vastavate lahenduste väljatöötamiseks partnereid teiste ühenduste, äriorganisatsioonide ja ülikoolide seast.

Tauno Asuja
TPIK tegevjuht

15.01.2009

VEEL UUDISEID

21.01.2009
Martinson kohtub puuetega inimeste organisatsioonide esindajatega
17.01.2009
Tallinna Puuetega Inimeste Koda kutsub 29. jaanuaril osalema infotunnil
16.01.2009
Martinson peab nõu puuetega inimeste organisatsioonide esindajatega
13.01.2009
Abivajajad saavad tasuta õigusabi Tallinna Ringkonnakohtu ruumes
05.01.2009
Puudega inimeste sotsiaaltoetused