Tallinnas käivitub ainulaadne õppesuund intellektipuuetega noortele

1. septembril toimuvad Tallinna Päevakeskuses Käo ja Tallinna Puuetega Noorte Keskuses JUKS Tallinna Kopli Ametikooli pidulikud aktused, käivitamaks ainulaadset õppesuunda intellektipuuetega noortele, mille käigus omandatakse enesehoolduse ja kodumajandustööde abitöölise oskused.

Abilinnapea Merike Martinsoni sõnul on tegu tähelepanuväärse uuendusega Eesti sotsiaalvaldkonnas. “See algatus tähistab põhikooli toimetulekuõppekava alusel läbinud noorte, Tallinna sotsiaaltöö tegijate ja kutseõppe läbiviijate jaoks uue elu- ja töökultuuri mudeli loomist,” ütles abilinnapea. “Õppes väärtustatakse iga inimest, erinevaid võimeid, loovust ja andei  ning see õppesuund tõestab, et igaühel on võimalus areneda,” usub Martinson.

1. septembril 2008 toimuvad sotsiaalhoolekandeasutuses, Päevakeskuses Käo ja Tallinna Puuetega Noorte Keskuse JUKS Tallinna Kopli Ametikooli pidulikud aktused uue õppesuuna avamiseks ja kutseõppijate vastuvõtmiseks kodumajanduse eriala I kursusele.

Tallinna munitsipaalasutuste Kopli Ametikooli, Päevakeskuse Käo ja Puuetega Noorte Keskus JUKS baasil on loodud kutseõppija eas intellektipuudega noorte arengu toetamiseks sotsiaalselt sidus tugivõrgustik.

Päevakeskus Käo ja Keskus JUKS tagavad erivajadustega õppijate jaoks füüsilist ja psühhosotsiaalset toimetulekut toetava keskkonna, kool on tulnud õppija juurde ja viib kohandatud tingimustel kutseõpet läbi sotsiaalhoolekande asutuste keskkonnas. Päevakeskus Käo kliendid omandavad kodumajanduse õppekava alusel enesehoolduse ja kodumajandustööde
algoskusi, Keskuse JUKS kliendid kodumajanduse tööde abitöölise osaoskusi. Mõlemas õpperühmas pannakse rõhku ka võimetekohastele üldoskustele- suhtlemine; head käitumistavad; osalus otsustamisel, tervise-, hügieeni ja ohutusoskused jmt.

Tallinna Kopli Ametikoolil on uue õppesuuna koolitusloa aluseks Haridus- ja Teadusministeeriumi kutseõppe õppekavade registrisse kantud kodumajanduse eriala õppekava. Tervikliku ja sidusa tugivõrgustiku tasakaalustatud tegevust koordineerib Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse kutseõppe osakonna juures toimiv mentorprogramm. Viimane hõlmab ka Kagu-Eestis Võru Järve Kooli ja Vana-Antsla KK ning Raplamaal Vana-Vigala TTK nn koolipõhise sidusa tugivõrgustiku tööd toimetulekuõppest tulnud kutseõppijate toetamiseks. Samas on erivajadusega inimesel võimalik Päevakeskusest Käo saada oma arengu toetamiseks ka vajalikke rehabilitatsiooniteenuseid.

Raepress
28. august 2008

VEEL UUDISEID