Tallinna Puuetega Inimeste Koja tegevusprogramm 2013

Tallinna Puuetega Inimeste Koja tegevusprogramm 2013 eesmärgiks on Koja liikmesühingute tegevuste toetamine, informatsiooni edastamine eri osapoolte vahel ja koostöö erinevate institutsioonidega esindamaks ja kaitsmaks puuetega inimeste huve Tallinna tasandil.

Alameesmärgid:

  • tõsta Tallinnas elavate puuetega inimeste teadlikkust õigustest ja kohustustest
  • suurendada puuetega inimeste aktiivsust osalemaks ühiskondlikus elus ja ühingute tegevuses, aidates kaasa paremale orienteerumisele pidevalt muutuvas ühiskonnas
  • toetada kohalikke puuetega inimeste ühinguid rahastuse otsimisel, projektide kirjutamisel, ürituste korraldamisel
  • korraldada koostööd kohaliku omavalitsusega, teiste riiklike asutustega ja erasektoriga võrdsete võimaluste elluviimiseks nii kohalikul kui ka üleriigilisel tasandil
  • arendada Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuse (Endla 59) prioriteetseid arengusuundi läbi projektide kirjutamise ja rahastuse leidmise
  • koguda, analüüsida ja levitada informatsiooni kodanikualgatusest, seaduste muudatustest, puuetega inimestega seotud temaatikast (sh haridus, tööhõive, rehabilitatsioon, toetavad teenused-toetused jmt)

Täpsem info:
Projektijuht: Tauno Asuja
E-post: tauno@tallinnakoda.ee
Tel: 655 41 61, 52 56 560

Projekti kestvus: 01/ 01 /2013 - 31 / 12 /2013

Projekti rahastab Hasartmängumaksu Nõukogu