Kogemusnõustamise teenus puuetega laste vanematele

Projekti üldeesmärgiks on ennetada puuetega laste vanemate sotsiaalsete ja vaimse tervise probleemide teket ning samas aidates seeläbi parandada nende perede toimetulekut ja elukvaliteeti ning soodustada laste kasvuks ja arenguks vajaliku perekeskkonna kujunemist.

Projekti käigus arendame välja ja pakume uuenduslikku ja Eestis veel vähelevinud kogemusnõustamise teenust Tallinnas ja lähivaldades elavatele puudega laste vanematele.

Kogemusnõustamine on nõustaja ja abivajaja vaheline toetav suhtlusprotsess, milles keskendutakse abivajaja probleemile ning nõustaja kasutab oma isiklikul kogemusel põhinevaid teadmisi ja oskusi.

Kogemusnõustamise teenuse osutamine:
Kogemusnõustamise teenust hakkab alates 2013. aastast osutama Tallinnas ja lähivaldades 18 vabatahtlikku eesti ja venekeelset kogemusnõustajat, kelle koormus saab keskmiselt olema 19.2 tundi aastas/ 1.6 tundi kuus.
Tallinna PIK osutab teenust keskmiselt kokku 30 tundi kuus ajavahemikul aprill 2013-aprill 2014.

Projekti ajakava ja tegevuskäik:

November 2012
Projekti ettevalmistav etapp ja käivitamine
Projekti avakoosoleku läbiviimine, projekti tegevuskava detailsem planeerimine.

November 2012- veebruar 2013
Kogemusnõustamise teenust tutvustava infomaterjali ettevalmistus ja koostamine
Kogemusnõustamise teenust tutvustava infomaterjali ettevalmistus ja koostamine. Valmib infovoldik (1000 tk) kogemusnõustamise teenuse kohta, mida levitatakse puuetega lastele teenuseid pakkuvates asutustes (haiglas, rehabilitatsioonimeeskonnad, päevakeskused, lasteaiaid, koolid, jne.)

Kogemusnõustamise teenus puuetega laste vanematele (.pdf)

November 2012-aprill 2014
Projekti tegevuste tutvustus
Projektiga seotud tegevuste tutvustus erinevates meediakanalites:
E-post- info teenuse kirjelduse ja muu teenusega seotud uudistega. Pressiteated ja artiklid projekti jooksul ja peale projekti lõppu. Tallinna Puuetega Inimeste Koja facebook leht- info ja uudised teenuse kohta jooksvalt nii projekti kestel kui peale projekti lõppu. Tallinna Puuetega Inimeste Koja koduleht – informatsioon ja uudised teenuse kohta, kontaktid, teenuse kirjeldus.

November-detsember 2012
Kogemusnõustajate kandidaatide leidmine ja väljaselgitamine
Sobivate kandidaatide leidmine ja projektijuhi ning psühholoogi vestlused huvilistega.

Tallinna Puuetega Inimeste Koda kutsub tegusaid puudega laste vanemaid vabatahtlikeks kogemusnõustajateks (.pdf)

November-detsember 2012
Kogemusnõustajate koolituse ettevalmistus
Kogemusnõustajate koolituse ettevalmistus hõlmab koolitusprogrammi koostamist ja materjalide ettevalmistust.

November 2012 – aprill 2014
Töökoosolekute korraldamine
Töökoosolekute ettevalmistus ja läbiviimine.
Projekti perioodil toimub vähemalt 8 koosolekut teenuse käivitamiseks ja arendamiseks.
Lisaks sellele toimuvad kohtumised ja arutelud vastavalt vajadusele.

Jaanuar– veebruar 2013
Kogemusnõustajate koolitus
Kogemusnõustajate koolitus 30 akadeemilist tundi.
Koolitus toimub 2 grupile: eesti ja venekeelne grupp, igas grupis 12 osalejat.
Koolituse ajal on võimalik osalejatel kasutada lapsehoiuteenust. Kokku 24 osalejat.

Märts 2013
Koostöölepingute sõlmimine nõustajatega
Kogemusnõustajatega koostöölepingute sõlmimine ja informeermine teenuse osutamise detailide osas.

Aprill 2013- Aprill 2014
Kogemusnõustamise teenuse osutamine
Kogemusnõustamise teenuse osutamine Tallinnas ja lähivaldades elavatele puuetega laste vanematele 18 eesti- ja venekeelse vabatahtlikest kogemusnõustajate poolt individuaalnõustamise vormis. Teenuse osutamise ajal on võimalik osalejatel kasutada lapsehoiuteenust.

Pressiteade: Käivitub kogemusnõustamise teenus puuetega laste vanematele (18.03.2013)

ERR: Puuetega lastega peredeni jõuab kogemusnõustamine (uudis ja videoklipp)

Teenuse tutvustus puuetega laste vanematele ja spetsialistidele: Kogemusnõustamine puuetega laste vanematele

Kogemusnõustamise teenus puuetega laste vanematele (.pdf)
Kogemusnõustamise teenus puuetega laste vanematele A4 plakat (.pdf)

Aprill 2013– aprill 2014
Individuaalne supervisioon kogemusnõustajatele
Kogemusnõustajatel on võimalik saada teenuse osutamise jooksul individuaalset supervisiooni tekkinud probleemide lahendamiseks ja tagasiside saamiseks.

Juuni 2013– märts 2014
Grupisupervisioon kogemusnõustajatele
Kogemusnõustajate grupisupervisioon superviisori eestvedamisel eesti- ja venekeelsele grupile tekkinud probleemide lahendamiseks ja tagasiside saamiseks. (1x kvartalis: juuni 2013, september 2013, detsember 2013, märts 2014).

Detsember 2013
Teenuse arendusseminar
Kord aastas toimuvad teenuse arendusseminarid, kuhu kaasame nõustajaid, puuetega laste vanemaid ning samuti kohalike omavalituste puuetega laste ja perede spetsialistid, kel on võimalik anda kohtumiste käigus tagasisidet teenuse parandamiseks. Osalejaid 25 inimest.

Aprill 2014
Tagasiside kogumine partneritelt ja projekti jätkutegevuste kavandamine.
Aruandluse koostamine Viiakse läbi projekti lõpukoosolek saavutatud tulemuste hindamiseks ja projektis osalejatelt (meeskond, projekti partnerid) tagasiside saamiseks. Ühtlasi kavandatakse projekti jätkutegevusi ja lepitakse kokku järgmised vajalikud sammud nende läbiviimiseks.

Projekti väljundid:
Projekti jooksul on koolitatud kaks rühma vabatahtlikke kogemusnõustajaid, kes on valmis hakkama teenust osutama puuetega laste vanematele.

Eestikeelse rühma lõpetas 12 nõustajat (alustas 13), venekeelse 14 nõustajat (alustas 15).

Kokku on toimunud 30 tundi koolitust kummalegi rühmale. Eestikeelne rühm kohtus 6 korda, venekeelne 7 korda.
Valminud on koolituskava ja materjalid kogemusnõustajate koolituse läbiviimiseks.

Kogemusnõustamise teenust on osutanud perioodil aprill 2013- aprill 2014 kokku 26 kogemusnõustajat (12 eesti- ja 14 venekeelsed).

Ajavahemikul aprill 2013- september 2013 on teenust osutatud: 61 tundi, 34 % planeeritust. Ajavahemikul oktoober 2013- aprill 2014 on teenust osutatud: 178 tundi, 85 % planeeritust. Kokku perioodil aprill 2013- aprill 2014 239 tundi, 61% planeeritust.

Koostatud ja välja antud kogemusnõustamise teenust tutvustav infomaterjal, 1000 eksemplari.
Kogemusnõustamise teenus puuetega laste vanematele (.pdf)

Kogemusnõustajatel on võimalik olnud saada teenuse osutamise perioodil nii individuaalset kui grupisupervisiooni. Toetamaks puuetega laste vanemaid pakkumast kogemusnõustamist sarnases olukorras olevatele teistele puuetega laste vanematele, oleme võimaldanud vanematel vajadusel kasutada lapsehoiuteenust, mis võimaldab jätta last järelevalve alla turvalises keskkonnas ja mis võimaldab lapsevanemal segamatult keskenduda nõustamisprotsessis osalemiseks.

Novembris 2013 toimus teenuse arendusseminar, kus peamiste teemadena käsitleti järgmisi punkte: ülevaade teenuse osutamisest, kogemusnõustaja tagasiside nõustamisest, teenuse saajate tagasiside. koostöö parandamine sotsiaaltöötajatega, kuidas paremini teavitada, et informatsioon teenusest jõuaks puuetega laste vanemateni, edasine koostöö partneritega. Osalejaid kokku 25.

Tallinna Puuetega Inimeste Koda jätkab teenuse osutamist, konkreetsed kokkulepped ja kinnituskirjad 4 KOV (Tallinna linn, Maardu linn, Saue linn, Rae ja Saue vald) huviga teenust tellida on sõlmitud projekti käivitamise alguses august 2012. KOVid kinnitavad oma kinnituskirjades, et on huvitatud teenuse ühisest käivitamisest ja arendamisest. Ollakse valmis sisuliselt ning finantsiliselt vastavalt äriplaanile ja linnaeelarve võimalustele panustama kogemusnõustamise teenuse elluviimisesse.

Tekkinud on jätkusuutlik kogemusnõustamise teenuse osutamise võrgustik, mis toimib ka peale KÜSK projekti lõppemist koostöös Tallinna linna ja teiste kohalike omavalitsustega.


Täpsem info:
Projektijuht: Külli Urb
E-post: kylli@tallinnakoda.ee
Tel: 656 4048, 55672 585

Projekti kestvus: 01/ 11 /2012 - 30 / 04 /2014
Projekti eelarve: 18 045,86 eurot
Projekti rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital