Kogemusnõustamine puuetega laste vanematele

Projekti eesmärgiks on välja töötada teenuse äriplaan uuendusliku ja Eestis veel vähelevinud kogemusnõustamise teenuse käivitamiseks Tallinnas ja lähivaldades elavatele puudega laste vanematele, aidates seeläbi parandada perede toimetulekut ja elukvaliteeti.

Kogemusnõustamine on nõustaja ja abivajaja vaheline toetav suhtlusprotsess, milles keskendutakse abivajaja probleemile ning nõustaja kasutab oma isiklikul kogemusel põhinevaid teadmisi ja oskusi. Antud sotsiaalteenus keskendub peamiselt erinevate sotsiaalsete ja vaimse tervise probleemide ennetusele.

Taotlemise I etapi lõpuks valmib sotsiaalteenuse äriplaan.

Projekti jooksul viiakse läbi puuetega laste vanemate seas küsitlus hetkeolukorra ja ootuste-vajaduste kaardistamiseks ning potentsiaalsete kogemusnõustajate leidmiseks puuetega laste vanemate seast.

Toimub 3 teenuse arendusseminari nii puuetega laste vanematele kui ka puuetega laste ja peredega töötavatele spetsialistidele saamaks sisendit teenuse äriplaani väljatöötamisse.

Lisaks saavutatakse projekti tulemusena kokkulepped erinevate osapoolte vahel, mis aitavad ellu viia projekti II etappi (teenuse käivitamine) ja jätkata teenuse osutamist ka peale projekti lõppemist.

Projekti ajakava ja tegevuskäik:

Märts 2012
Projektimeeskonna koosolek, tegevuskava ülevaatamine, kokkulepped ekspertidega, koostööpartnerite ja huvirühmade teavitamine projekti tegevuskavast
Projekti "Kogemusnõustamine puuetega laste vanematele" tutvustus (.pdf)

1. teenuse arendusseminari läbiviimine
Kutse kogemusnõustamise seminarile puuetega laste vanematele 22.03.2012 (.pdf)

Märts- aprill 2012
Puuetega laste vanematele suunatud küsitluse läbiviimine
Küsitlus puuetega laste vanematele kogemusnõustamise teenuse käivitamiseks
Puuetega laste vanemate uuringu kokkuvõte kogemusnõustamise teenuse käivitamiseks 2012 (.pdf)

Aprill 2012
2. teenuse arendusseminari läbiviimine
Kutse kogemusnõustamise seminarile puuetega laste ja perede spetsialistidele 25.04.2012 (.pdf)

Aprill-mai 2012
Küsitluse ning 1. ja 2. teenuse arendusseminari kokkuvõtete tegemine

Mai 2012
Teenuse äriplaani mustandi koostamine, kokkukirjutamine ja tagasiside saamine

Juuni 2012
3. teenuse arenduskohtumise koosolek
Kutse kogemusnõustamise seminarile puuetega laste vanematele ja puuetega laste ja perede spetsialistidele 07.06.2012 (.pdf)

Teenuse äriplaani kokkukirjutamine

Projekti kokkuvõtete tegemine ja kokkulepped edasisteks tegevusteks


Täpsem info:
Projektijuht: Tauno Asuja
E-post: tauno@tallinnakoda.ee
Tel: 655 41 61, 52 56 560

Projekti kestvus: 01/ 03 /2012 - 30 / 06 /2012
Projekti eelarve: 3300,28 eurot
Projekti rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital