Tallinna puuetega inimeste organisatsioonide suutlikkuse tõstmine invapoliitika kujundamisel

Projekti üldeesmärk on parandada puuetega inimeste teadlikkust ja suurendada suutlikkust kujundada läbi kaasamise nende igapäevaelu mõjutavaid otsuseid ja protsesse tagamaks puuetega inimeste elukvaliteedi tõusu.

Esimeseks alaeesmärgiks on parandada Tallinna puuetega inimeste esindusorganisatsioonide omavahelist koostööd võrgustikuna, mille kaudu suureneb suutlikkus osaleda invapoliitika kujundamisel kohalikul tasandil.

Teiseks alaeesmärgiks on tõsta puuetega inimeste esindusorganisatsioonide ja kohaliku omavalitsuse koostöö tõhusust.

Kolmas alaeesmärk on tõsta kohaliku võimu esindajate hulgas kodanikuühiskonna alast teadlikkust ja selgitada puuetega inimeste organisatsioonide eesmärke ja ressursse, mille abil KOV ülesanded saaksid efektiivselt täidetud.

Projekti raames viiakse läbi järgmised tegevused:

Eestkosteseminar- Seminari eesmärk on anda ülevaade puuetega inimeste organisatsioonide esindajatele eestkoste olemusest, protsessidest ja teostamise erinevatest meetoditest ning suurendada oskusi eestkostjatena. Seminar viiakse läbi väljaspool Tallinna 2- päevalisena, mis aitab suurendada foorumi liikmete omavahelist meeskonnatunnetust ja parandada koostööd. Osalejaid kokku 20.

Tallinna Puuetega Inimeste Foorumi koosolekud- Foorumi koosolekutel toimuvad strateegiate ettevalmistamine, analüüsid hetkeolukorrast, argumentide valik ja ühiste nägemuste formuleerimine osalemaks invakomisjoni koosolekul. Osalejaid kuni 15 inimest. Koosoleku pikkus kuni 2 tundi.

Tallinna Linnavalitsuse Invakomisjoni koosolekud- Puuetega inimeste organisatsioonide poolse vajaduste esitamine, arutelu ning kokkulepete saavutamine Tallinna Linnavalitsusega edasiste tegevuste osas. Osalejaid kuni 15 inimest. Koosoleku pikkus kuni 2 tundi.

Tallinna Puuetega Inimeste Koja eestkoste ja puuetega inimeste ühenduste tegevust tutvustav trükis- Trükise eesmärk on tutvustada Tallinna Puuetega Inimeste Koda ja puuetega inimeste ühenduste tegevust Tallinnas. Trükises kirjeldame laiemalt kodanikuühiskonna toimimisprintsiipe ning anname ülevaate, miks peaksid puuetega inimesed liituma kodanikeühendustega ning otsustajatele anneme ülevaate, miks on vajalik teha koostööd kolmanda sektori organisatsioonidega. Tiraazh kokku 1000 eksemplari. Tehakse kättesaadavaks ka digitaalsel kujul Tallinna Puuetega Inimeste Koja kodulehel www.tallinnakoda.ee

Tallinna Linnavolikogu liikmete seminar- seminari eesmärgiks on anda ülevaade volikogu liikmetele kodanikuühiskonna alustest ja puuetega inimeste organisatsioonide tegevusest. Seminari käigus toimuvad töörühmad, kus arutatakse, kuidas muuta koostööd avaliku ja kolmanda sektori vahel senisest tõhusamaks ja leida enim kokkupuutepunkte- teadvustada kolmanda sektori organisatsioone kui partnereid avalikule võimule oma ülesannete täitmisel ning invapoliitika kujundamisel vastavuses puuetega inimeste vajadustega. Osalejaid kokku 20 volikogu liiget. Kestvus 4 tundi.

Täpsem info:
Projektijuht: Tauno Asuja
E-post: tauno@tallinnakoda.ee
Tel: 655 41 61, 52 56 560

Projekti kestvus: 01/ 04 /2010 - 31 / 12 /2010

Projekti rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital