Sotsiaalministeeriumi poolt eraldatavad abivahendid

Puuetega inimeste tehniliste abivahendite eraldamist reguleerivad Sotsiaalhoolekande seadus (RT I 1995, 21, 323; /…/ 2004, 27, 180) ja Sotsiaalministri 14.12.2000 määrus nr 79 ( RTL 2000, 136, 2156; /…/ 2004, 11, 151), määrusest „Tehniliste abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise tingimused ja kord“

Kes on õigustatud isik?

Soodustingimustel tehniliste abivahendite ostmist, laenutamist või nendega seotud teenuste kompenseerimist võivad taotleda:
 • lapsevanemad või eestkostja lapsele;
 • tööealised isikud, kellel on tuvastatud töövõime kaotus alates 40% (kuulmispuude puhul alates 30%) või on määratud puude raskusaste;
 • vanaduspensioniealised isikud, kellel abivahend võimaldab parandada toimetulekut;
 • insuliini süstivad diabeetikud glükomeetrite ostmiseks.

Abivahendi saamise protseduur

1. Abivahendi vajaduse määramine

 • Tehniliste väikeabivahendite korral määrab abivahendi vajaduse perearst või mõni teine raviarst;
 • Keerulisemate tehniliste abivahendite ning üle 20 000 krooni maksvate proteeside taotlemise korral määrab abivahendi vajaduse eriarst või rehabilitatsiooniasutus.
Abivahendi vajadust tõendab arstitõend või rehabilitatsiooniplaan, millele on märgitud vastava abivahendi vajadus.

20 000 krooni ja rohkem maksvate proteeside kompenseerimise aluseks on lastel ja tööealistel isikutel rehabilitatsiooniplaan ning vanaduspensionieas olevatel isikutel eriarsti tõend või kohaliku ekspertkomisjoni nõudmisel rehabilitatsiooniplaan. Abivahendi vajaduse määramisel rehabilitatsiooniplaani koostamise eest tasub klient. Rehabilitatsiooniplaani koostamise tasu määratakse kindlaks maavalitsuse ja rehabilitatsiooniasutuse vahel sõlmitavas lepingus.

2. Isikliku abivahendi kaardi (IAK) väljastamine

Esmakordsel soodustingimustel tehniliste abivahendite ostmiseks, laenutamiseks või nendega seotud teenuste esmakordse kompenseerimise taotlemiseks pöördub taotleja elukohajärgsesse maavalitsusse, Tallinnas elukohajärgsesse linnaosavalitsusse isikliku abivahendi kaardi saamiseks. Isikliku abivahendi kaardi väljastab isikule arstitõendi alusel allkirja vastu tema elukohajärgne maavalitsus või Tallinnas elukohajärgne linnaosavalitsus, kes peavad kaartide kohta arvestust. Mõnedes maakondades on IAK väljastamine delegeeritud ka kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajatele.

Elukoha muutmise korral peab isikliku abivahendi kaardi omanik pöörduma uue elukohajärgse maavalitsuse poole, kus tema kaart registreeritakse ümber, märkides sellele uue numbri ning väljastaja nimetuse, ning teavitatakse sellest eelmist isikliku abivahendi kaardi registreerijat.

Korduvalt määratud väikeabivahendite ostmiseks, laenutamiseks või nendega seotud teenuste kompenseerimise taotlemiseks pöördub taotleja otse abivahendeid väljastavasse ettevõttesse, juhul kui tegu on alla 20 000 krooni maksva proteesiga või mõne väikeabivahendiga.


3. Pöördumine ettevõttesse

Pärast IAK saamist pöördub taotleja abivahendeid väljastavasse ettevõttesse, asutusse või organisatsiooni. Ettevõte müüb, laenutab või valmistab abivahendi pärast omaosaluse tasumist, ning teeb vastavad kanded IAK-ile. Ettevõte kooskõlastab enne abivahendi müüki või laenutamist taotluse maavalitsusega.

Tehnilisi abivahendeid soodustingimustel müüvad ja laenutavad ettevõtted peavad abivahendi müümisel või laenutamisel tagama kliendile abivahendi sobitamise, kohandamise ning esmase kasutamise ja hooldamise õpetamise.


4. Keerulisema abivahendi ja üle 20 000 krooni maksva proteesi taotlemine

Keerulisema tehnilise abivahendi soodustingimusel ostmiseks või laenutamiseks on vajalikud järgmised dokumendid maavalitsusele esitamiseks:

 • taotlus kohalikule ekspertkomisjonile (vabas vormis);
 • isikliku abivahendi kaart;
 • eriarstitõend või rehabilitatsiooniplaan vastavalt sotsiaalministri poolt kehtestatud vormile;
 • hinnapakkumised.

Samamoodi tuleb toimida juhul, kui taotleja vajab ühte või mitut abivahendit kogumaksumusega alates 20 000 kroonist, mis sisaldab abivahendi maksumust koos pakutava kasutus- ja hooldusõpetuse teenusega; taotleja vajab uut abivahendit enne eelmise kasutusaja möödumist; või kui taotleja vajab abivahendit, mis ei ole abivahendite loeteludes.

Taotluse rahuldamise üle otsustab maavalitsuse juures tegutsev ekspertkomisjon, mis koosneb vähemalt viiest erialaspetsialistist ning puuetega inimeste organisatsioonide esindajaist.


Finantseerimine

Soodustingimustel tehniliste abivahendite ostmist, laenutamist ja nendega seotud teenuseid finantseeritakse sotsiaalabi korras:
 • riigieelarvest maavalitsustele tehniliste abivahendite soodustingimustel ostmise ja laenutamise kuludeks määratud vahendite arvelt lähtudes Sotsiaalministri 14.12.2000 määrusest nr 79 ( RTL 2000, 136, 2156; /…/ 2004, 11, 151), määrusest „Tehniliste abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise tingimused ja kord“;
 • valla- või linnaeelarvetest lähtudes kohalike omavalitsusorganite kehtestatud korrast;
 • isiku omaosalusest vastavalt määruse lisades toodud protsendile.

Täiendavad materjalid:

Sotsiaalministri 14.12.2000 määrus nr 79 ( RTL 2000, 136, 2156; /…/ 2004, 11, 151), määrusest „Tehniliste abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise tingimused ja kord“ - https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=703573


Väikeabivahendite loetelu - https://www.riigiteataja.ee/ert/get-attachment.jsp?id=703654

Keerulisemate abivahendite loetelu - https://www.riigiteataja.ee/ert/get-attachment.jsp?id=703659

Inkontinentsitoodete loetelu - https://www.riigiteataja.ee/ert/get-attachment.jsp?id=703764

Sotsiaalhoolekande seadus - https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=741184

Abivahendite eraldamisega tegelevad ettevõtted - http://www.epikoda.ee/include/blob.php?download=epikmain1&id=0370

Haigekassa nimekirja kuuluvad meditsiinilised abivahendid

Meditsiinilise abivahendi määramine

Meditsiinilise abivahendi vajaduse määrab arst.

Abivahendi esmakordsel määramisel väljastab arst saatekirja, mis sisaldab järgmisi täiendavaid andmeid abivahendi vajaduse kohta:

 1. abivahendi nimetus ja kogus (kõigi abivahendite korral)
 2. operatsiooni/trauma kuupäev (märgitakse esmaproteeside, ortooside vajaduse korral);
 3. abivahendi kirjeldus (lisatakse esmaproteeside, ortooside, põletushaige surveriiete vajaduse korral)
Esmaproteesi, ortoosi, põletushaige surveriide korral on saatekiri müüjale tõestuseks abivahendi vajaduse kohta.

Pärast glükomeetri testiribade, stoomihooldusvahendite või kontaktläätsede esmakordset määramist väljastab haigekassa kindlustatud isikule meditsiinilise abivahendi kaardi, millele meditsiinilise abivahendi müüja kannab kindlustatud isikule abivahendi väljastamise andmed.

Meditsiiniliste abivahendite loetellu kuuluvad:
 • glükomeetrite testribad
 • stoomihooldusvahendid
 • esmased proteesid, ortoosid
 • ravikontaktläätsed
 • põletushaigete surveriided

Täiendavad materjalid ja abivahendite loetelud:

Haigekassa koduleheküljel:

Abivahendite taotlemise ja eraldamise protseduur - http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/abivahendid/rks/

Abivahendite loetelud - http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/abivahendid/