Tegevusjuhend puudega inimese sõiduki parkimiskaardi taotlemiseks

Oluline on rõhutada, et parkimiskaart väljastatakse õigustatud isikule, mitte sõidukile ja seega on parkimiskaardi taotlemine, väljaandmine ja selle kasutamine isikupõhine ning lubatud ainult juhul, kui tegemist on parkimiskaardi saanud isikuga seotud sõitude ja parkimisega.

Alates 01.07.2011 kehtiva liiklusseaduse alusel saavad parkimiskaarti taotleda:
  • liikumispuudega inimesed, kes kasutavad abivahendeid (jalaprotees, kepp, kargud, ratastool jms);
  • nägemispuudega inimesed;
  • isikud, kelle käimine on tugevalt raskendatud muu raskekujulise üldhaigestumise tõttu.
  • liikumis- või nägemispuudega lapsele võib taotleda lapsevanem või eestkostja.

Parkimiskaardi taotlemiseks tuleb esitada:
1) isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart, juhiluba)

2. puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsus

3. parkimiskaarti taotleva isiku foto

4. pere- või eriarsti väljastatud teatis

Pere- või eriarsti tõendit on vaja ajutise liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde korral. Juhul kui kaarti taotletakse lapsele või pensioniealisele isikule, on lisaks puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsusele vaja esitada ka pere-või raviarsti tõend liikumis- või nägemisfunktsioonikõrvalekalde kohta.Kaarte väljastab Tallinna Transpordiameti linnatranspordi osakond Vabaduse väljak 7, Linnavalitsuse Teenindusbüroos
(Roosikrantsi tn poolne sissekäik) laud 3.
Ratastooli kasutajale väljastatakse kaart Linnavalitsuse infosaalist, kuhu siseneda peaukse kaudu.
Vastuvõtuajad : E - 08:15 - 18:00; T - N 08:15 - 17:00; R - 08:15 - 14:00; Lõuna 12:00 - 13:00 (reedel lõunat ei ole) .
Info telefonil 640 4456.

Parkimiskaart kehtib kuni 5 aastat, kaarti saab taotleda ka ajutise liikumisvõime kaotuse korral.

Uus liiklusseadus hakkab kehtima alates 01.07.2011, mille alusel väljastatakse parkimiskaarti tasuta. Isik peab esitama parkimiskaardi saamise õigust tõendava dokumendi, mis on erinevate sihtgruppide puhul erinev.

Sihtgrupipõhiste erinevuste põhjuseks on asjaolu, et Sotsiaalkindlustusameti (SKA) poolt väljastatud dokumendid erinevad vormilt ja sisult:
1) kõigil puudega isikutel on parkimiskaardi (v.a. ajutine kaart) saamise aluseks SKA  väljastatud puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsus;
2) kui tööealistel puudega isikutel on SKA väljastatud puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsusel märge keskmisele, raskele või sügavale puude raskusastmele vastava liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde kohta, ei ole vaja lisa dokumente.

Parkimiskaart antakse välja taotluse alusel isikule, kellel esineb:   
         
1) keskmisele, raskele või sügavale puude raskusastmele vastav liikumisfunktsioonihäire;
2) keskmisele, raskele või sügavale puude raskusastmele vastav nägemisfunktsiooni kõrvalekalle;
3) ajutine liikumisfunktsiooni kõrvalekalle, mis tingib liikumisabivahendi kasutamise või ajutine nägemisfunktsiooni kõrvalekalle.

Kui puue tuvastatakse, siis tehakse otsus, kus fikseeritakse see, kui pikaks ajaks on puue tuvastatud. Ajutise kõrvalekalde kohta annab teatise pere- või eriarst. Kui tegemist on ajutise liikumisfunktsiooni kõrvalekaldega, on lisatud täiendav kriteerium, mille kohaselt peab kaasnema vajadus kasutada liikumist abistavat tehnilist abivahendit (nt kargud, käimisraam, ratastool jne).


Parkimiskaardi väljastamisel ja kasutamisel lähtutakse järgmisest seadustest ja määrustest:

1) Liiklusseadus

§ 68. Liikumispuudega juhi ja liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki juhi eriõigused
(1) Liikumispuudega juht ja liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki juht võib panna oma sõiduki esi- või tagaklaasile liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi.
(2) Liikumispuudega juht ja liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki juht võib tema kasutuses olevat sõidukit liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi olemasolul parkida avalikes tasulistes parkimiskohtades tasuta.
(3) Liikumispuudega juht ja liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki juht, kelle sõidukil on liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaart, tohib:
1) asulas peatuda ja parkida peatumist või parkimist keelavate liiklusmärkide mõjupiirkonnas tingimusel, et seisev sõiduk asub täielikult kõnniteel, jättes jalakäijale sõiduteest kaugemal kõnniteeserval vabaks vähemalt 1,5 meetri laiuse käiguriba. Kirjeldatud luba ei kehti teelõigul, mis on tähistatud peatumise keelujoonega;
2) parkida parkimist keelavate liiklusmärkide mõjupiirkonnas, piiratud parkimisajaga parklas ettenähtust kauem ja õueala teel väljaspool parklat kohas, kus see ei takista jalakäijaid ega muuda võimatuks teiste sõidukite liiklust.
(4) Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki juht, kelle sõidukil on liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaart, võib asulas peatuda peatumist keelavate liiklusmärkide mõjupiirkonnas liikumispuudega või pimeda inimese sõidukisse pealevõtmiseks või sõidukist väljalaskmiseks.
§ 167. Liikumispuudega ja pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaart
(1) Liikumispuudega või pimeda inimese liiklemise tagamiseks antakse talle käesoleva paragrahvi lõike 4 alusel kehtestatud korras liikumispuudega ja pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaart.
(2) Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardiks loetakse käesoleva paragrahvi lõike 4 alusel kehtestatud parkimiskaart või 1968. aasta teeliikluse konventsiooni täiendava Euroopa kokkuleppega liitunud riigi pädeva asutuse poolt väljaantud liikumispuudega inimese või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaart.
(3) Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi vormi ja väljaandmise tingimused kehtestab sotsiaalminister määrusega.
(4) Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi annab välja kohalik omavalitsus.

 

2) Sotsiaalministri 23.12.2010.a määrus nr 90 "Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi vorm ja väljaandmise tingimused"