Lapsehoiuteenus raske ja sügava puudega lapsele

Riiklikku lapsehoiuteenust koordineerib kohalik omavalitsus. Teenuse saamiseks pöördu oma linnaosa sotsiaalhoolekandeosakonda.

Raske või sügava puudega lapse vanemale hüvitab riik lapsehoiuteenuse kulusid seetõttu, et nendel lapsevanematel on tavalisest suurem hoolduskoormus ning suurem vajadus hooldamisest vaba aja järgi. Lapsehoiuteenus ei kompenseeri puudega lapsele ja tema perele lasteaiakoha puudumist või koolis käimise võimaluse puudumist. Puudega lastel on teistega võrdsed õigused käia lasteaias ning koolis ja lapsehoiuteenus on lapsevanema jaoks täiendav abi puudega lapse kasvatamisel. 


2013. aastal on riigi rahastatava lapsehoiuteenuse piirmäär raske või sügava puudega lapse kohta 371 eurot kalendriaastas.


Lapsevanem võib teenust kasutada nii ööpäevase kui ka päevase teenusena. Teenust on võimalik kasutada ka tundide arvestuses. Ööpäevane teenus võib sobida vanemate puhkusel või lähetusel viibimise ajaks. Kui soovitakse saada teenust rohkem, kui riiklikult kehtestatud maksimaalse maksumuse määr, siis katavad teenuse kulud kokkuleppel lapsevanem koos kohaliku omavalitsusega. Riigi rahastatavat lapsehoiuteenust ei ole võimalik saada ootamatult tekkinud teenuse vajaduse korral, sest teenuse taotlemise ning lepingu sõlmimise protsess võtab mõned nädalad aega.

Lapsehoiuteenuse hüvitamise taotlemine

Enne lapsehoiuteenuse hüvitamise taotlemist tuleb lapsevanemal leida sobiv teenusepakkuja ning temaga teenuse pakkumise tingimused sh periood ning hind kokku leppida. Lapsehoiuteenuse osutajate andmed leiad Majandustegevuse registrist: http://mtr.mkm.ee/default.aspx?s=vormid


Seejärel esitab lapse seaduslik esindaja või perekonnas hooldaja lapsehoiuteenuse hüvitise saamiseks taotluse koos nõutavate dokumentidega lapse elukohajärgsele kohalikule omavalitsusele. Kui lapsevanem ei ole varem lapsehoiuteenusega kokku puutunud, siis võib ka enne teenusepakkuja väljavalimist sotsiaaltöötajaga konsulteerida ning nõu küsida.


Taotlusele lisatavad dokumendid:
• Lapse isikut tõendava dokumendi koopia;
• Lapse rehabilitatsiooniplaani koopia;
• Arstliku ekspertiisi komisjoni otsuse koopia lapsele puude raskusastme määramise kohta;
• Perekonnas hooldamise lepingu koopia või eestkostja määramise otsus (vajalik eestkostja ja perekonnas hooldaja puhul).


Kui kõik dokumendid on nõuetekohaselt esitatud, teeb kohalik omavalitsus otsuse lapse teenusele suunamise kohta 10 tööpäeva jooksul.


Positiivse otsuse korral sõlmitakse lapse seadusliku esindaja või perekonnas hooldaja, kohaliku omavalitsuse ning lapsehoiuteenuse osutaja vahel riigi rahastatava lapsehoiuteenuse osutamiseks haldusleping. Eitav otsus tehakse juhul, kui taotleja ei vasta seaduses nimetatud hüvitise saamise kriteeriumitele. Kui aasta jooksul muutub lapse elukoht, tuleb endisel kohalikul omavalitsusel uuele kohalikule omavalitsusele üle kanda vastavad raske või sügava puudega lapse lapsehoiuteenuse kulude hüvitamiseks mõeldud riigieelarvest eraldatud summad.


Kohalik omavalitsus võib raske või sügava puudega laste lapsehoiuteenuse raha ülejääki kasutada nendele lastele ja nende peredele sotsiaalteenuste osutamiseks ning arendamiseks vastavalt kohaliku omavalitsuse volikogu kehtestatud tingimustel ja korras.


Taotle oma lapsele lapsehoiuteenus Tallinna Puuetega Inimeste Koja kaudu: kontaktisik Külli Urb, tel: 55 672 585, e-post: kylli@tallinnakoda.ee


Vaata lähemalt: http://www.sm.ee/est/pages/goproweb1625

Vaata ka: Lapsehoiuteenuse rahastamise kord Tallinna linnas (Tallinna Õigusaktide Register)