Tegevusaruanne 2015

Tallinna Puuetega Inimeste Koja tegevuste ülevaade 2015. aastal
Tallinna Puuetega Inimeste Koda (edaspidi Koda) on 1997. aastal loodud mittetulundusühing, mis koondab Tallinnas tegutsevaid puuetega inimeste ühinguid.
Koja eesmärgiks on puuetega inimeste ja oma liikmesorganisatsioonide huvide kaitsmine ja esindamine, koostöö edendamine avaliku, mittetulundus- ja erasektori vahel puuetega inimeste võrdsete võimaluste loomisel kohalikul tasandil.

TPIK on seadnud aastaks 2016 järgmised eesmärgid:

1) tagada puuetega inimestele Tallinnas kvaliteetsed, vajaduspõhised, kättesaadavad ja taskukohased teenused, 2) suurendada puuetega inimeste ühiskondlikku teadlikkust ja osalust,
3) muuta tallinlaste hoiakuid puuetega inimeste suhtes positiivsemaks.

Koja tegevussuunad jaotuvad järgnevalt:

• Puuetega inimeste huvide esindamine ja kaitsmine Tallinna tasandil • Liikmesorganisatsioonide toetamine
• Informatsiooni edastamine ja esmatasandi nõustamine
• Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuse haldamine

• Puuetega inimestele suunatud erinevad projektid ja teenused

Juhtorganid (juhatus ja üldkoosolek)

Juhatuse esimees:
Tiiu Hermat (Tallinna ja Harjumaa Kurtide Ühing)
Juhatuse liikmed:
Külli Urb (Liikumispuudega Laste Tugiühing)
Ivica Mägi (Põhja- Eesti Autismiliit)
Eduard Borissenko (Pimedate töökeskus Hariner)
Ulvi Tammer- Jäätes (Tallinna Suhkruhaigete Selts)
Toimunud on juhatuse koosolekud 12.02, 21.04, 04.06, 08.09, 23.09 ja 03.11.2015 TPIK üldkoosolekud toimusid 14.05 ja 3.12.2015

TPIK tegevuskeskuse töötajad:

Tom Rüütel – tegevjuht (kuni 26.09.2015); Mihkel Tõkke – tegevjuht (alates 28.09.2015); Tiiu Kristjan – administraator; Kersti Martinson- finantsjuht; Marika Mühlbach – registraator; Marje Kasemets – sisekoristaja (II korrus); Natalja Leius (I korrus ja hoovimaja) - sisekoristaja; Valeri Bahhanov – hoovikoristaja; Marius Nedzelskis – arvutiklassi tugiisik.

Rahastamine

Koja tegevust rahastatakse:
1. Hasartmängumaksu Nõukogu poolt eraldatud summadest läbi Eesti Puuetega Inimeste Fondi. Rahalised vahendid kuluvad Koja tegevusprogrammi elluviimiseks, Koja halduskuludeks ning liikmesorganisatsioonide projektide rahastamiseks.
2. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti kaudu Tallinna linna eelarvest. Rahalised vahendid kuluvad Tegevuskeskuse halduskulude katmiseks. 3. Erinevate projektifondide kaudu. 2015. a. rahastati projekte järgmistest fondidest: Hasartmängumaksu Nõukogu.
4. Omatulu teenimise kaudu. Suurimaks omatulu teenimise allikaks on keskuse saali renditulu.

Invapoliitika Tallinnas

Peamiseks regulaarseks koostöövormiks Tallinna puuetega inimeste esindusorganisatsioonide ja Linnavalitsuse vahel on 4-5 korda aastas kogunev Invakomisjon, kus arutletakse üheskoos puuetega inimeste valdkonda puudutavate kitsaskohtade üle ja otsitakse üheskoos lahendusi probleemide leevendamiseks.

Liikmeskond ja võrgustik

2015. aasta lõpu seisuga oli Koda katusorganisatsiooniks 22 liikmesühingule Tallinnas.
Liikmesühingute nimekiri ja kontaktandmed on leitavad siit: http://www.tallinnakoda.ee/1,41
Tallinna linnas registreeritud ligi 29 000 puudega inimesest kuulusid ligi 4600 mõnda Koja liikmesühingusse.
Oleme nõustanud liikmesühinguid projektide läbiviimisel, aruannete koostamisel, INF 4 ja 9 ning TSD täitmisel, majandusaasta aruande tegemisel jne, sest paljudes ühingutes puuduvad palgalised töötajad ja erialateadmistega raamatupidajad.
Tallinna Puuetega Inimeste Koda kuulub Eesti Puuetega Inimeste Koja ja Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu liikmesorganisatsiooni hulka.

Informatsiooni edastamine ja esmatasandi nõustamine

Koja üheks peamiseks ülesandeks on igapäevane teavitustöö sihtgrupile uute teenuste, toetuste ja muude muudatuste kohta. Oleme
3

TALLINNA PUUETEGA INIMESTE KODA 2015. a. majandusaasta aruanne

kättesaadavad e-posti, telefoni ja personaalse kontakti teel vastamaks sihtgrupi esindajate küsimustele, mis puudutab puuetega inimeste eluolu ja kõike sellega seonduvat. Jooksvalt oleme nõustanud nii puuetega inimesi, puuetega inimeste spetsialiste kui ka Koja liikmesühingute esindajaid.
Oleme aktiivselt täiendanud oma kodulehekülge http://www.tallinnakoda.ee, kuhu oleme koondanud vajaliku info puuetega inimestele nii riiklikest kui ka Tallinna linna teenustest, toetustest ja uudistest infopäevade ning ürituste kohta. Tagasiside on andnud lehekülje külastatavuse statistika aadressil www.tallinnakoda.ee/stats, kus ajavahemikul jaanuar- detsember 2015 on keskmiselt ühes päevas TPIK veebilehte külastatud 254 korda. Ühes kuus on külastusi veebilehel olnud keskmiselt 7761 korda.

Koja poolt välja antud infomaterjalid on kättesaadavad siin: http://www.tallinnakoda.ee/1,68
Tihe koostöö on toimunud Tallinna Linnavalitsuse Raepressiga informatsiooni edastamisel erinevatesse meediakanalitesse Koja tegevustest. Aktiivselt oleme jaganud infot nii eesti- kui venekeelsete sihtgruppidele (puuetega inimesed, puudega laste vanemad, spetsialistid, jne) suunatud meililistide kaudu.

Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskus

Tallinna linna ja Koja koostööna 2002.a. avatud Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskus võimaldab Tallinna puuetega inimeste ühingutel oluliselt aktiviseerida oma tegevusi ja pakkuda sihtgrupile senisest avaramaid võimalusi huvi-, kultuuri-, spordi-, huvi- jm. tegevusteks, millega on võimalik tutvuda siin: http://www.tallinnakoda.ee/1,48.
Nagu eelnevatel aastatel, oleme ka 2015. aasta jooksul Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses läbi viinud iga-aastaseid traditsioonilisi üritusi puuetega inimestele: koostöös Kristiine Sotsiaalkeskusega kevadkontserdi, aprillikuise spordipäeva ning detsembris jõulukontserdi. Keskmiselt on neil üritustel osalejaid 100 inimese ringis.
Huvi ühisüritusteks, näitustel ja arvutiklassi külastamisel on suur - Tegevuskeskuses registreeriti 2015 aastal külastusi kokku 24 120. Jaanuar – 1 801; veebruar –2 344; märts – 3 123; aprill – 2 246; mai – 2 232; juuni – 1 190; juuli/august - 1 560; september - 2 344; oktoober - 2 960; november - 2 410; detsember - 1 910.

Vabatahtlikud

Läbi aastate oleme pööranud suurt tähelepanu vabatahtlike kaasamisele Koja tegevustesse. Aastat 2015 iseloomustab jätkuvalt aktiivne koostöö Tallinna Ülikooli ja Eesti Kunstiakadeemiaga, tänu kellele oleme leidnud mitmeid vabatahtlikke, kes on muu hulgas aidanud läbi viia puuetega inimestele suunatud huviringe ning abistanud suuremate ürituste korraldamisel.
Juba seitsmendat aastat on Koja tegevustes kaasa löönud Euroopa Vabatahtliku Teenistuse programmi raames välisvabatahtlikud. Suuremad projektid

2012.a. novembris alustasime Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fondi ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali rahastusel kogemusnõustamise teenuse ettevalmistamist eesti- ja venekeelsetele puuetega laste vanematele Tallinnas ja lähivaldades. Kogemusnõustamise teenust hakkasime pakkuma sihtgrupile alates 2013.a. aprillist. 2015. aastal jätkus kogemusnõustamise teenuse osutamine, mida toetas Tallinna Sotsiaal –ja Tervishoiuamet. Kogemusnõustamise teenuse eesmärgiks on ennetada puuetega laste vanemate sotsiaalsete ja vaimse tervise probleemide teket ning samas aidates seeläbi parandada nende perede toimetulekut ja elukvaliteeti ning soodustada laste kasvuks ja arenguks vajaliku keskkonna kujunemist

Detsembris esitas Tallinna Puuetega Inimeste Koda taotluse Rahvusvahelise puuetega inimeste päeva ürituse korraldamiseks, mis ka rahastati ja toimus 3. detsembril.

Lapsehoiuteenus sügava ja raske puudega lastele

Koda osutas lapsehoiuteenust alates aastast 2011. Lapsehoiuteenus on mõeldud last vahetult kasvatavale isikule (lapsevanem, eestkostja või perekonnas hooldaja), et tagada nende parem toimetulek ja toetada nende töötamist.
2015. a. jooksul osutati teenust 3 puudega lapsele 3 lapsehoidja poolt kogumahus 172,2 tundi