Tegevusaruanne 2014


Tallinna Puuetega Inimeste Koja tegevuste ülevaade 2014. aastal

Tallinna Puuetega Inimeste Koda (edaspidi Koda) on 1997. aastal loodud mittetulundusühing, mis koondab Tallinnas tegutsevaid puuetega
inimeste ühinguid.
Koja eesmärgiks on puuetega inimeste ja oma liikmesorganisatsioonide huvide kaitsmine ja esindamine, koostöö edendamine avaliku,
mittetulundus- ja erasektori vahel puuetega inimeste võrdsete võimaluste loomisel kohalikul tasandil.

TPIK on seadnud aastaks 2016 järgmised eesmärgid:

1) tagada puuetega inimestele Tallinnas kvaliteetsed, vajaduspõhised, kättesaadavad ja taskukohased teenused,
2) suurendada puuetega inimeste ühiskondlikku teadlikkust ja osalust,
3) muuta tallinlaste hoiakuid puuetega inimeste suhtes positiivsemaks.

Koja tegevussuunad jaotuvad järgnevalt:
• Puuetega inimeste huvide esindamine ja kaitsmine Tallinna tasandil
• Liikmesorganisatsioonide toetamine
• Informatsiooni edastamine ja esmatasandi nõustamine
• Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuse haldamine
• Puuetega inimestele suunatud erinevad projektid ja teenused

Juhtorganid (juhatus ja üldkoosolek)
Juhatuse esimees:
Tiiu Hermat(Tallinna ja Harjumaa Kurtide Ühing)
Juhatuse liikmed:
Külli Urb (Liikumispuudega Laste Tugiühing)
Ivica Mägi (Põhja- Eesti Autismiliit)
Eduard Borissenko (Pimedate töökeskus Hariner)
Ulvi Tammer- Jäätes (Tallinna Suhkruhaigete Selts)
Toimunud on juhatuse koosolekud 23.01, 02.04, 15.05, 09.10, 16.11 ja 16.12
TPIK üldkoosolekud toimusid 06.06 ja 16.12.2014

Tegevtöötajad
Tauno Asuja- tegevjuht. Tema asemel asus 11.08.2014 ametisse Tom Rüütel
Kersti Martinson- finantsjuht
Tiiu Kristjan- Tegevuskeskuse administraator
Marika Mühlbach- registraator
Marje Kasemets- sisekoristaja, registraator
Natalja Leius - sisekoristaja (lapsehoolduspuhkuselt tagasi alates 10.11.2014)
Natalja Burjanova- koristaja (lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendaja kuni 10.11.2014)
Valeri Bahhanov- õuekoristaja

Rahastamine
Koja tegevust rahastatakse:
1. Hasartmängumaksu Nõukogu poolt eraldatud summadest läbi Eesti Puuetega Inimeste Fondi. Rahalised vahendid kuluvad Koja
tegevusprogrammi elluviimiseks, Koja halduskuludeks ning liikmesorganisatsioonide projektide rahastamiseks.
2. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti kaudu Tallinna linna eelarvest. Rahalised vahendid kuluvad Tegevuskeskuse halduskulude katmiseks.
3. Erinevate projektifondide kaudu. 2014. a. rahastati projekte järgmistest fondidest: Hasartmängumaksu Nõukogu, Kodanikuühiskonna
Sihtkapital.
4. Omatulu teenimise kaudu. Suurimaks omatulu teenimise allikaks onkeskuse saali renditulu.
Töötasud kokku moodustusid kogusummas 47 104 eurot ning töölepingute alusel töötajaid oli 7. Sotsiaalmaksu on arvestatud kogusummas 13
319 eurot ja töötuskindlustusmaksu 468 eurot.
Tööjõukuludkokku moodustasidkogusummas 60 891 eurot.
Aastal 2014 oli Koja sihtfinantseerimise summa 94 838 eurot, liikmete tasud ja omaosaluse summa 83 eurot ning rendi- ja teenustetulu summas
25 031 eurot.

Invapoliitika Tallinnas

Peamiseks regulaarseks koostöövormiks Tallinna puuetega inimeste esindusorganisatsioonide ja Linnavalitsuse vahel on 4-5 korda aastas
kogunev Invakomisjon, kus arutletakse üheskoos puuetega inimeste valdkonda puudutavate kitsaskohtade üle ja otsitakse üheskoos lahendusi
probleemide leevendamiseks. 2014.a olid peamised teemad: „Tallinna linna ligipääsetavuse programm 2013-2017“, ülevaade vaimupuudega
inimestele pakutavatest teenustest, hariduse ja hoolekande valdkondade koostööst ja puuetega noorte hariduse, tööhõive, eluaseme ja
sotsiaalteenuste kättesaadavusest.
Aprillis toimus Puuetega Inimeste Koja Invamess 2014; osalejaid 720 inimest. Kahe päeva jooksul oli võimalik külalistel tutvuda 34
organisatsiooni teenuste ja toodetega, kelle peamine tegevusala on seotud puuetega inimeste valdkonnaga.
http://www.tallinnakoda.ee/index.php?3,1542,16,1
Enne Riigikogu valimisi 2014 valimisi viisime läbi valimisdebati, mille eesmärk oli välja selgitada, mida kavatsevad poliitikud tehapuuetega
inimeste ja nende hooldajate olukorra parandamiseks järgmisel neljal aastal.

Liikmeskond ja võrgustik
2014. aasta lõpu seisuga oli Koda katusorganisatsiooniks 23 liikmesühingule Tallinnas. Aasta jooksul liikmeskond suurenes 1 ühingu võrra
aasta alguses esitas avalduse  liitumiseks Tallinna ja Harjumaa Autismiühing.
Liikmesühingute nimekiri ja kontaktandmed on leitavad siit: http://www.tallinnakoda.ee/1,41
Tallinna linnas registreeritud ligi 26 000 puudega inimesest kuulusid ligi 4600 mõnda Koja liikmesühingusse.
Oleme nõustanud liikmesühinguid projektide läbiviimisel, aruannete koostamisel, INF 4 ja 9 ning TSD täitmisel, majandusaasta aruande
tegemisel jne, sest paljudes ühingutes puuduvad palgalised töötajad ja erialateadmistega raamatupidajad.
Koda kuulub Eesti Puuetega Inimeste Koja ja Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu liikmesorganisatsiooni hulka.

Informatsiooni edastamine ja esmatasandi nõustamine
Koja üheks peamiseks ülesandeks on igapäevane teavitustöö sihtgrupile uute teenuste, toetuste ja muude muudatuste kohta. Oleme
kättesaadavad e-posti, telefoni ja personaalse kontakti teel vastamaks sihtgrupi esindajate küsimustele, mis puudutab puuetega inimeste eluolu
ja kõike sellega seonduvat. Jooksvalt oleme nõustanud nii puuetega inimesi, puuetega inimeste spetsialiste kui ka Koja liikmesühingute
esindajaid.

Oleme aktiivselt täiendanud oma kodulehekülge http://www.tallinnakoda.ee, kuhu oleme koondanud vajaliku info puuetega inimestele nii riiklikest
kui ka Tallinna linna teenustest, toetustest ja uudistest infopäevade ning ürituste kohta. Tagasiside on andnud lehekülje külastatavuse statistika
aadressil www.tallinnakoda.ee/stats, kus ajavahemikul jaanuar- detsember 2014 on keskmiselt ühes päevas TPIK veebilehte külastatud 276
korda. Ühes kuus on külastusi veebilehel olnud keskmiselt 8280 korda.
Aprillikuus andsime välja infoteatmiku "Abiks puudega inimesele 2014", kuhu on koondatud ülevaatlik info nii riiklikest kui ka Tallinna linna poolt
pakutavatest puuetega inimestele suunatud teenustest ja toetustest ning lisaks ülevaade Tallinnas tegutsevate puuetega inimeste ühenduste
kohta.

Aasta jooksul jätkasime ajakirja „Kojaline“ väljaandmist. Ajakirja eesmärk on parandada puuetega inimestele ja nende lähedastele suunatud
informatsiooni kättesaadavust- kajastada puuetega inimeste elu, tutvustada neile suunatud toetusi- teenuseid, puuetega inimeste ühenduste
tegevusi jne. Koja poolt välja antud infomaterjalid on kättesaadavad siin: http://www.tallinnakoda.ee/1,68
Tihe koostöö on toimunud Tallinna Linnavalitsuse Raepressiga informatsiooni edastamisel erinevatesse meediakanalitesse Koja tegevustest.
Aktiivselt oleme jaganud infot nii eesti- kui venekeelsete sihtgruppidele (puuetega inimesed, puudega laste vanemad, spetsialistid, jne) suunatud
meililistide kaudu.

Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskus
Tallinna linna ja Koja koostööna 2002.a. avatud Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskus võimaldab Tallinna puuetega inimeste ühingutel
oluliselt aktiviseerida oma tegevusi ja pakkuda sihtgrupile senisest avaramaid võimalusi huvi-, kultuuri-, spordi-, huvi- jm. tegevusteks, millega on
võimalik tutvuda siin: http://www.tallinnakoda.ee/1,48.
Nagu eelnevatel aastatel, oleme ka 2014. aasta jooksul Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses läbi viinud iga-aastaseid traditsioonilisi
üritusi puuetega inimestele: koostöös Kristiine Sotsiaalkeskusega kevadkontserdi, aprillikuise spordipäeva ning detsembris jõulukontserdi.
Keskmiselt on neil üritustel osalejaid 100 inimese ringis.
Huvi ühisüritusteks, näitustel ja arvutiklassi külastamisel on suur- Tegevuskeskuses registreeriti 2014 aastal külastusi kokku 24 735 (jaanuar –
2438; veebruar –2318 ; märts – 2450; aprill – 2638; mai –2506; juuni – 1572, juuli/ august- 1540, september- 2213, oktoober- 2943, november-2372, detsember- 1745)

Vabatahtlikud
Läbi aastate oleme pööranud suurt tähelepanu vabatahtlike kaasamisele Koja tegevustesse. Aastat 2014 iseloomustab jätkuvalt aktiivne
koostöö Tallinna Ülikooli ja Eesti Kunstiakadeemiaga, tänu kellele oleme leidnud mitmeid vabatahtlikke, kes on muu hulgas aidanud läbi viia
puuetega inimestele suunatud huviringe ning abistanud suuremate ürituste korraldamisel.
Juba viiendat aastat on Koja tegevustes kaasa löönud Euroopa Vabatahtliku Teenistuse programmi raames välisvabatahtlikud.
Suuremad projektid
2012.a. novembris alustasime Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fondi ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali rahastusel
kogemusnõustamise teenuse ettevalmistamist eesti- ja venekeelsetele puuetega laste vanematele Tallinnas ja lähivaldades.
Kogemusnõustamise teenust hakkasime pakkuma sihtgrupile alates 2013.a. aprillist. 2014. Aastal toimus kogemusnõustamise arendusseminar,
mida toetas Tallinna Sotsiaal –ja Tervishoiuamet, et leida kitsaskohad ning uurida, kas kogemusnõustamise teenus on jätkusuutlik ning vajalik.
Kogemusnõustamise teenuse eesmärgiks on ennetada puuetega laste vanemate sotsiaalsete ja vaimse tervise probleemide teket ning samas
aidates seeläbi parandada nende perede toimetulekut ja elukvaliteeti ning soodustada laste kasvuks ja arenguks vajaliku keskkonna kujunemist.
Invatakso teenuse koordineerimine
Aastal 2014 läks invatakso teenuse koordineerimine üle Tallinna Sotsiaal –ja Tervishoiuameti haldusalasse.
Lapsehoiuteenus sügava ja raske puudega lastele
Koda osutab lapsehoiuteenust alates aastast 2011. Lapsehoiuteenus on mõeldud last vahetult kasvatavale isikule (lapsevanem, eestkostja või
perekonnas hooldaja), et tagada nende parem toimetulek ja toetada nende töötamist.
2014. a. jooksul osutati teenust 3 puudega lapsele 2 lapsehoidja poolt kogumahus 172,2 tundi.