Tallinna Puuetega Inimeste Koja tegevuste ülevaade 2010. aastal

Koja eesmärgiks on puuetega inimeste ja oma liikmesorganisatsioonide huvide kaitsmine ja esindamine, koostöö edendamine avaliku, mittetulundus- ja erasektori vahel puuetega inimeste võrdsete võimaluste loomisel kohalikul tasandil.

TPIK tegevussuunad jaotuvad järgnevalt:
 • Puuetega inimeste huvide esindamine ja kaitsmine Tallinna tasandil
 • Liikmesorganisatsioonide toetamine
 • Informatsiooni edastamine ja esmatasandi nõustamine
 • Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuse haldamine
 • Puuetega inimestele suunatud erinevad projektid ja teenused

Invapoliitika Tallinnas
Peamiseks regulaarseks koostöövormiks puuetega inimeste esindusorganisatsioonide ja Tallinna Linnavalitsuse vahel on Invakomisjon, kus arutletakse üheskoos puuetega inimeste valdkonda puudutavate kitsaskohtade üle ja otsitakse üheskoos lahendusi probleemide leevendamiseks.

2010. aasta jooksul olid Tallinna Invakomisjonis käsitlusel järgmised teemad: ligipääsetavuse, invaparkimise ja ühistranspordiga seotud küsimused, lapsehoiuteenus sügava ja raske puudega lastele, arengud ja vajadused, sügava ja raske vaimu ning liitpuudega täiskasvanute hooldamise vajadused arengud ja perspektiivid, puuetega inimeste sotsiaalkeskuste vajadused nägemispuudega inimestele, kuulmispuudega inimestele ja puuetega inimeste hoolekande teenused– viipekeele tõlketeenus, invatranspordi teenus, eluruumide kohandamine.

Parandamaks puuetega inimeste teadlikkust ja suurendada suutlikkust kujundada läbi kaasamise nende igapäevaelu mõjutavaid otsuseid ja protsesse tagamaks puuetega inimeste elukvaliteedi tõusu, jätkas Koda alates aprillist Kodanikuühiskonna Sihtkapitali poolt finantseeritud projekti „Tallinna puuetega inimeste organisatsioonide suutlikkuse tõstmine invapoliitika kujundamisel”.

Projekti raames on toimunud kaks Tallinna Puuetega Inimeste Foorumi koosolekut, kus Tallinnas tegutsevad puuetega inimeste ühendused on saanud arutleda ühiste valdkondlike probleemide üle: andsime foorumil osalejatele ülevaate puuetega inimeste valdkonda reguleerivatest alusdokumentidest, kaardistasime aktuaalsed probleemid puudeliikide lõikes Tallinnas ning lisaks uurisime puuetega laste ja noorte hariduse ja sotsiaalteenuste hetkeolukorda ja vajadusi Tallinnas.

Juunikuus viisime Tallinnas tegutsevatele ühenduste esindajatele läbi eestkosteseminari, kus osalejad said ülevaate arusaadavate ja mõjusate sõnumite loomisest, läbirääkimistehnikatest, argumenteerimisest, jpm.

Detsembris korraldasime seminari Tallinna Linnavolikogu liikmetele, kus tutvustasime osalejatele aktuaalsemaid probleeme puuetega inimeste valdkonnas, Koja ja puuetega inimeste ühingute tegevusi ja leidsime mitmeid konkreetseid võimalusi senisest tihedama koostöö teostamiseks linnavõimu ja puuetega inimeste ühenduste vahel.

Aasta jooksul korraldasime kaks kohtumist Tallinna linnaosade sotsiaalhoolekandeosakondade puuetega inimeste spetsialistidega, mille käigus oli osalejatel võimalus lähemalt tutvuda Tallinna linnale teenuseid osutavate puuetega inimeste ühenduste tegevustega ning lähemalt tutvustasime puuetega inimeste spetsialistidele nägemispuudega inimeste probleeme. Jätkame taoliste kohtumiste korraldamist aastal 2011, mil püüame spetsialistidele tutvustada lähemalt erinevate puudeliikide spetsiifikat, probleeme, jne.

Koja liikmesühingud
2010. aastal on Koda katusorganisatsiooniks 21 liikmesorganisatsioonile Tallinnas. Tallinna linnas on puuetega inimesi kokku üle 22 000, neist 4500 kuuluvad mõnda Koja liikmesühingusse. 2010.a. aprillis astus Koja liikmesühingute nimekirjast välja MTÜ EIT Tugiliisu.

Informatsiooni edastamine ja esmatasandi nõustamine
Koja üheks peamiseks ülesandeks on igapäevane teavitustöö sihtgrupile uute teenuste, toetuste ja muude muudatuste kohta. Oleme kättesaadavad e-posti, telefoni ja personaalse kontakti teel vastamaks sihtgrupi esindajate küsimustele, mis puudutab puuetega inimeste eluolu ja kõike sellega seonduvat. Jooksvalt oleme nõustanud nii puuetega inimesi, puuetega inimeste spetsialiste kui ka TPIK liikmesühingute esindajaid. Tihe koostöö on olnud SA Õigusteenuste Bürooga, tänu kellele saame pakkuda Tegevuskeskuses puuetega inimestele üks kord kuus tasuta õigusnõustamist.

Oleme aktiivselt täiendanud oma kodulehekülge www.tallinnakoda.ee, kuhu oleme koondanud vajaliku info puuetega inimestele nii riiklikest kui ka Tallinna linna teenustest, toetustest ja uudistest infopäevade ning ürituste kohta. Veebilehe keskmine külastatavus on olnud kõrge- ühes kuus ligi 4775 külastust. Veebilehe sisu kohta on head tagasisidet andnud nii puuetega inimeste spetsialistid kui ka puuetega inimesed ise.

Seoses informatsiooni vähese kättesaadavusega vene keelt kõnelevate puuetega inimeste hulgas viisime 2010. aastal läbi Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed kaasfinantseerimisel projekti „Venekeelne teavitustöö puuetega inimestele“. Projekti raames käivitasime venekeelse infolisti, avasime Koja veebilehel www.tallinnakoda.ee venekeelse sektsiooni ning andsime välja digitaalse infoteatmiku „Abiks puudega inimesele 2010”, mis kajastas infot nii riiklikest kui Tallinna linna teenustest ja toetustest puuetega inimestele ning ülevaadet puuetega inimeste ühenduste kohta.

Aasta jooksul oleme puuetega inimeste, lastevanematele, lähedastele ning puuetega inimeste spetsialistidele viinud läbi mitmeid erinevaid infotunde, mille raames oleme käsitlenud järgmisi teemasid: puuetega lastega perede toimetuleku ja vajaduste uuringu tulemuste tutvustus, erivajadustega inimeste töö- ja kutseõppe võimalused, tugi erivajadustega inimestele karjääri kujundamisel ja tööelus, tuleohutus, üleminek eurole ning ülevaade ÜRO puuetega inimeste konventsiooni hetkeseisust Eestis.

Septembrikuu lõpus ilmus infoteatmik „Koos on kindlam“, mis annab ülevaate Koja eestkostetegevusest ja puuetega inimeste organisatsioonidest Tallinnas.

2010. aastal jätkasime infolehe „Kojaline“ väljaandmist. Kaks korda aastas ilmuva infolehe eesmärk on parandada puuetega inimestele ja nende lähedastele suunatud informatsiooni kättesaadavust- kajastada puuetega inimeste elu, tutvustada neile suunatud toetusi- teenuseid, puuetega inimeste ühenduste tegevusi jne."

Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskus
Tallinna linna ja Koja koostööna avati 2002.a. Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskus. Tegevuskeskus on olnud suur töövõit puuetega inimestele, kuna võimaldab Tallinna puuetega inimeste ühingutel oluliselt aktiviseerida oma tegevusi ja pakkuda sihtgrupile senisest avaramaid võimalusi huvi-, kultuuri-, spordi-, huvi- jm. tegevusteks.

Nagu eelnevatel aastatel, oleme ka 2010. aasta jooksul Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses läbi viinud iga-aastaseid traditsioonilisi üritusi puuetega inimestele: koostöös Kristiine Sotsiaalkeskusega kevadkontserdi, Kristiine Linnaosa päevade raames spordipäeva ning aasta lõpus puuetega inimeste päeva tähistamise ja jõulukontserdi. Linetantsu tantsivad alates 2002. aastast nii puuetega inimesed, eakad kui ka ratastoolikasutajad, kes on esinenud mitmetel festivalidel ja üritustel. Suurematel üritusel on külastajate arv ligi 100 inimest. 2010. aastal registreeriti Tegevuskeskuses ligi 26 000 külastust.

Vabatahtlikud
Läbi aastate oleme pööranud suurt tähelepanu vabatahtlike kaasamisele Tallinna Puuetega Inimeste Koja tegevustesse. Aastat 2010 iseloomustab aktiivne koostöö Tallinna Ülikooliga, tänu kellele oleme leidnud mitmeid vabatahtlikke, kes on muu hulgas aidanud läbi viia puuetega inimeste loomingulise avardumise kursust, sisse seada Tegevuskeskuse raamatukogu ning abiks olla Invamess 2010 läbiviimisel. Tänamaks Tallinna Ülikooli meeldiva koostöö eest vabatahtlike rakendamisel, andsime ülikoolile puuetega inimeste päeva ürituse raames üle aasta säravaima koostööpartneri tiitli.

Juba kolmandat aastat on Koja tegevustes kaasa löönud Euroopa Vabatahtliku Teenistuse programmi raames välisvabatahtlikud. Kui eelmistel aastatel olid välisvabatahtlikud pärit Makedooniast ja Hispaaniast, siis 2010. aasta sügisest on vabatahtlikku teenistust tegemas Ungarist pärit vabatahtlik, kelle teenistus lõpeb 2011 suve alguses.

Suuremad projektid
1.- 2. oktoobril 2010 viisime läbi Invamess 2010. Messi raames tutvustati puuetega inimestele, nende lähedastele ja puuetega inimeste spetsialistidele Tallinnas teenuseid ja abivahendeid pakkuvaid organisatsioone, Tallinna puuetega inimeste ühingute tegevust, puuetega inimestele suunatud riiklikke ja Tallinna linna tasandil pakutavaid teenuseid ja toetusi. Kokku oli oma tegevusi tutvustamas 30 erinevat organisatsiooni. Messi raames toimusid erinevad töötoad: lapsehoiuteenus ja intervallhoid, universaalne disain, digitaalne fotograafia nägemispuudega inimestele, esmaabi ja tervislik toitumine, lisaks oli võimalik osaleda ID- kaardi koolitusel ja kunstitegevuste õpitoas. MTÜ Kakora eestvedamisel oli avatud pimekohvik ja -näitus. Huvilised said mõlema messipäeva raames vaadata puuetega inimeste elu tutvustavat filmiprogrammi. Messi raames oli võimalik külastajatel saada sotsiaalnõustamist ja õigusnõustamist. Invamessi külastas kahe päeva jooksul üle 500 inimese.

2009.a. maikuus alustasime Euroopa Sotsiaalfondi kaasabil taas jätkuprojektiga "Puuetega inimeste arvutiõpe ja internetipunkt", mille raames on puuetega inimestel võimalus kasutada Tegevuskeskuses asuvat tugiisikuga arvutiklassi ning osaleda arvutikursustel. Kursused toimuvad nii eesti kui vene keeles ning algajate ja edasijõudnute tasemel. 2010.a. oleme koolitanud aasta jooksul 22 gruppi, kus osalenud kokku 230 inimest. Kurtidele oleme läbi viinud 4 viipekeelset kursust ning plaanis on komplekteerida grupp pimedatest. Avatud internetipunktis oli 2010. aasta jooksul registreeritud ligi 900 külastust.

2010.a. jaanuaris alustasime Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatud projektiga "Tööotsija tööriistakast- abiks puudega inimesele ja puudega lapse vanemale", mille eesmärgiks on tõsta puuetega inimeste, puuetega laste vanemate ja hooldajate teadlikkust ja tegutsemisaktiivsust, et parandada nende toimetulekut ja toetada tööturule sisenemist või töökoha säilitamist. Projekti raames viisime läbi aasta esimeses pooles (jaanuar-mai) aktiviseerimiskursused puuetega laste vanematele ning aasta teises pooles (september-detsember) puuetega inimestele. Kursuste käigus oli osalejatel võimalik saada karjäärinõustamist, õppida eesmärkide püstitamist ja aja planeerimist, harjutada suhtlemisoskusi, teadvustada isiklikke toimetulekuressursse, sh stressiga toimetulekuks, täiendada põhilisi arvutioskusi, katsetada erinevaid töö otsimise strateegiaid. Kursused toimusid nii eesti- kui ka venekeelsetes gruppides. Eesmärgiga pakkuda puuetega laste vanematele infot ja tuge, lahendamaks igapäevamuresid viisime projekti raames läbi üks kord kuus eneseabigruppe nii eesti kui vene keeles. Lisaks eelpool mainitud tegevustele pakkusime puuetega inimestele ja puuetega laste vanematele võimalust saada individuaalset sotsiaalset ja psühholoogilist nõustamist. Projekti kaudu kursustel, eneseabigruppides ja nõustamist saanuid oli kokku 108 inimest.

Koja projektid aastal 2010:
 • "Tööotsija tööriistakast- abiks puudega inimesele ja puudega lapse vanemale" (rahastaja Euroopa Sotsiaalfond),
 • "Puuetega inimeste arvutiõpe ja internetipunkt" (rahastaja Euroopa Sotsiaalfond),
 • "Tallinna Puuetega Inimeste Koja tegevusprogramm 2010" (rahastaja Hasartmängumaksu Nõukogu),
 • "Venekeelne teavitustöö puuetega inimestele" (rahastaja Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond, Euroopa Liit, Kultuuriministeerium ning Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed),
 • "Tallinna puuetega inimeste organisatsioonide suutlikkuse tõstmine invapoliitika kujundamisel" (rahastaja Kodanikuühiskonna Sihtkapital),
 • "Invamess 2010" (rahastaja Tallinna Linnavalitsus ja Hasartmängumaksu Nõukogu)

Invatakso teenuse koordineerimine
Tallinna Puuetega Inimeste Koda koordineerib invatakso teenust alates 1998. aastast. Teenuse kasutajateks on Tallinna elanikeregistrisse kantud puudega inimesed kehtiva sügav ja raske liikumis-, nägemis- või liitpuude korral alates 4.eluaastast tingimusel, et nad ei saa kõrvalabita kasutada ühistransporti. Taksoteenuse kasutajate arv oli 2010.a. detsembri seisuga kokku 927 klienti. Teenuse kasutajate arv on aasta jooksul suurenenud 7% ehk 146 inimese võrra. Lisaks invatakso teenusele koordineerib Koda transporditeenust põhikohaga töötavatele ratastoolikasutajatele. Tööbussiringi teenuse kasutajaid oli 2010.a. detsembri seisuga kokku 9.

Vaata lisaks: TPIK 2010. majandusaasta aruanne.pdf