Tallinna Puuetega Inimeste Koja tegevuste ülevaade 2009. aastal

Koja eesmärgiks on puuetega inimeste ja oma liikmesorganisatsioonide huvide kaitsmine ja esindamine, koostöö edendamine avaliku, mittetulundus- ja erasektori vahel puuetega inimeste võrdsete võimaluste loomisel kohalikul tasandil.

TPIK tegevussuunad jaotuvad järgnevalt:

  • Puuetega inimeste huvide esindamine ja kaitsmine Tallinna tasandil
  • Liikmesorganisatsioonide toetamine
  • Informatsiooni edastamine ja esmatasandi nõustamine
  • Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuse haldamine
  • Puuetega inimestele suunatud erinevad projektid ja teenused

Invapoliitika Tallinnas
Peamiseks regulaarseks koostöövormiks puuetega inimeste esindusorganisatsioonide ja Tallinna Linnavalitsuse vahel on Invakomisjon, kus arutletakse üheskoos puuetega inimeste valdkonda puudutavate kitsaskohtade üle ja otsitakse üheskoos lahendusi probleemide leevendamiseks.

2009. aasta jooksul olid Tallinna Invakomisjonis käsitlusel järgmised teemad: pimeda juhtkoerte kasutajatele Tallinna linna poolne toetus, Tallinna linnapoolne toetus Nägemispuudega Inimeste Sotsiaalkeskusele, kuulmispuudega inimeste probleemid: suitsuandurid kuulmispuudega inimestele, kurtidele taksotellimise süsteem, hädaabi kutsumisest ning Talllinna erivajadustega laste koolide tulevikust.

Parandamaks puuetega inimeste teadlikkust võimalustest ja suurendada suutlikkust kujundada läbi kaasamise nende igapäevaelu mõjutavaid otsuseid ja protsesse ning tagamaks puuetega inimeste elukvaliteedi tõusu, on Koda läbi viimas alates 2008. aasta augustist Vabaühenduste Fondi finantseeritud projekti „Tallinna puuetega inimeste organisatsioonide suutlikkuse tõstmine invapoliitika kujundamisel”.

Projekti raames on toimunud mitmed Puuetega Inimeste Foorumi koosolekud, kus Tallinnas tegutsevad puuetega inimeste ühendused on saanud üheskoos arutleda ühiste valdkondlike probleemide üle. Lisaks on läbi viidud 2 koolitust, kus külalised Soomest on tutvustanud invapoliitika kujundamist Helsingi näitel ning saadud uusi teadmisi koostöö, läbirääkimiste ja lobby teostamise valdkondades. Aasta lõpus toimus seminar Tallinna puuetega inimeste spetsalistidele, kus tutvustasime kodanikuühiskonna toimimist laiemalt, Koja ja puuetega inimeste ühingute tegevusi ja leidsime mitmeid konkreetseid võimalusi senisest tihedama koostöö teostamiseks.

2009.a. kevadel koostasime dokumendi puuetega inimeste ootustest seoses kohalike volikogu valmimistega 2009.a. oktoobris. Dokumendis on ära toodud 17 ettepanekut mitmes puuetega inimesi puudutavates valdkondades: sotsiaaltoetused ja -teenused, ligipääetavus, info kättesaadavus, ligipääsetavus, ühistransport, sport ja vaba aeg ning mittetulundusühingute toetamine. Antud dokumenti tutvustasime 6 suurema erakondade esindajatele kevadel ning hea meel on tõdeda, et paljud Koja poolsed ettepanekud leidsid kajastust ka erakondade valimisplatvormides. Oktoobrikuu alguses viisime läbi 7 suurema erakonna esindajate vahel puuetega inimeste valdkonda puudutava valimisdebati.

Koja liikmesühingud
2009. aastal on Koda katusorganisatsiooniks 22 liikmesorganisatsioonile Tallinnas. Tallinna linnas on puuetega inimesi kokku üle 20 000, neist 4500 kuuluvad mõnda Koja liikmesühingusse.

Informatsiooni edastamine ja esmatasandi nõustamine
Koja üheks peamiseks ülesandeks on igapäevane teavitustöö sihtgrupile uute teenuste, toetuste ja muude muudatuste kohta. Oleme kättesaadavad e-posti, telefoni ja personaalse kontakti teel vastamaks sihtgrupi esindajate küsimustele, mis puudutab puuetega inimeste eluolu ja kõike sellega seonduvat. Jooksvalt oleme nõustanud nii puuetega inimesi, puuetega inimeste spetsialiste kui ka TPIK liikmesühingute esindajaid.

Oleme aktiivselt täiendanud oma kodulehekülge http://www.tallinnakoda.ee, kuhu oleme koondanud vajaliku info puuetega inimestele nii riiklikest kui ka Tallinna linna teenustest, toetustest ja uudistest infopäevade ning ürituste kohta. Veebilehe keskmine külastatavus on olnud kõrge- ühes kuus üle 4000 külastuse. Veebilehe sisu kohta on head tagasisidet andnud nii puuetega inimeste spetsialistid kui ka puuetega inimesed ise.

2009. aastal andsime välja paberkandjal venekeelse infoteatmikku „Abiks puudega inimesele 2009”, mis kajastas infot nii riiklikest kui Tallinna linna teenustest ja toetustest ning ülevaadet puuetega inimeste ühenduste kohta. Suur nõudlus sihtgrupi poolt venekeelse infoteatmiku järele näitas, et jätkuvalt on problemaatiline vene keelt kõnelevate puuetega inimestele informatsiooni vähene kättesaadavus.

Aasta jooksul olema puuetega inimeste, lastevanematele, lähedastele ning puuetega inimeste spetsialistidele viinud läbi mitmeid erinevaid infotunde: ülevaade riiklikest ja Tallinna linna toetustest ja teenustest ning tutvustati TPIK ja liikmesühingute tegevust, ülevaade puuetega lastele ja peredele suunatud teenustest ja toetustest, puudega laste õppimisvõimalused Tallinnas, puudega inimene ja päästeala, häirenuputeenus puuetega inimestele, ülevaade töölepingu seadusest, Koja poolt puuetega inimestele läbiviidavate projektide tutvustus.

2009. aastal hakkasime välja andma infolehte Kojaline. Kaks korda aastas ilmuva infolehe eesmärk on parandada puuetega inimestele ja nende lähedastele suunatud informatsiooni kättesaadavust- kajastada puuetega inimeste elu, tutvustada neile suunatud toetusi- teenuseid, puuetega inimeste ühenduste tegevusi jne.

Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskus
Tallinna linna ja Koja koostööna avati 2002.a. Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskus. Tegevuskeskus on olnud suur töövõit puuetega inimestele, kuna võimaldab Tallinna puuetega inimeste ühingutel oluliselt aktiviseerida oma tegevusi ja pakkuda sihtgrupile senisest avaramaid võimalusi huvi-, kultuuri-, spordi-, huvi- jm. tegevusteks.

Nagu eelnevatel aastatel, oleme ka selle aasta jooksul Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses läbi viinud iga-aastaseid traditsioonilisi üritusi puuetega inimestele: koostöös Kristiine Sotsiaalkeskusega kevadkontserdi, Kristiine Linnaosa päevade raames spordipäeva ning aasta lõpus jõulukontserdi. Linetantsu tantsivad alates 2002. aastast nii puuetega inimesed, eakad kui ka ratastoolikasutajad, kes on esinenud mitmetel festivalidel ja üritustel. Suurematel üritusel on külastajate arv ligi 100 inimest. 2009. aastal registreeriti Tegevuskeskuses ligi 24 000 külastust.

Suuremad projektid
2009.a. maikuus alustasime Euroopa Sotsiaalfondi kaasabil taas jätkuprojektiga "Puuetega inimeste arvutiõpe ja internetipunkt", mille raames on puuetega inimestel võimalus kasutada Tegevuskeskuses asuvat tugiisikuga arvutiklassi ning osaleda arvutikursustel, mida on võimalik läbida nii eesti kui vene keeles ning algajate ja edasijõudnute tasemel.

Parandamaks puuetega inimeste teadlikkust võimalustest ja suurendada suutlikkust kujundada läbi kaasamise nende igapäevaelu mõjutavaid otsuseid ja protsesse ning tagamaks puuetega inimeste elukvaliteedi tõusu, oleme alates augustist 2008 läbi viimas Vabaühenduste Fondi kaasabil projekti „Tallinna puuetega inimeste organisatsioonide suutlikkuse tõstmine invapoliitika kujundamisel”. Projekt teenis mitut eesmärki: 1) parandati Tallinna puuetega inimeste esindusorganisatsioonide omavahelist koostööd võrgustikuna, mille kaudu suurenes suutlikkus osaleda invapoliitika kujundamisel kohalikul tasandil. 2) tõsteti puuetega inimeste esindusorganisatsioonide ja kohaliku omavalitsuse koostöö tõhusust. 3) tõsteti kohaliku võimu esindajate hulgas kodanikuühiskonna alast teadlikkust ja selgitati puuetega inimeste organisatsioonide eesmärke ja ressursse, mille abil kohaliku omavalitsuse ülesanded saaksid efektiivselt täidetud. Projekt lõppes 2009. aasta detsembris.

Invatakso teenuse koordineerimine
Tallinna Puuetega Inimeste Koda koordineerib invatakso teenust 1998. aastast, samuti oleme pidevalt tegelenud puuetega inimeste transpordiküsimustega. Alates 2005. aastast on ratastoolikasutajatel võimalik invatransporditeenuse abil tööle pääseda ja see on parandanud tosina puudega inimese töötamise võimalusi. 2009. aastal korraldasime kokku 3 koolitust 79le invatakso teenuse osutajatele tõstmaks taksojuhtide teadlikkust puuetega inimeste teenindamisel. Invataksoteenuse kvaliteedi tagamiseks ja parandamiseks viime juba kaheksandat aastat teenuse tarbijate hulgas läbi rahuloluküsitlust.

Vaata lisaks: TPIK 2009. majandusaasta aruanne.pdf