Tallinna ühistransport

Sõidusoodustused Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistranspordis alates 01.07.2011


Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistransport on avalik veoteenus, mida teostatakse Tallinna linnas ja mille ühissõidukites on ühine sõiduõigust tõendav dokument.
Tallinna ühtse piletisüsteemi ühissõidukid on tähistatud Tallinna ühtse piletisüsteemi logoga .

Tasuta sõidu õigus olenemata elukohast on:


1. eelkooliealisel lapsel;
2. puudega lapsel ja tema saatjal;
3. sügava puudega 16‑aastasel ja vanemal isikul ning tema saatjal;
4. sügava või raske nägemispuudega isikul ja tema saatjal;
5. 65‑aastasel ja vanemal isikul;
6. hoolekandeasutuses viibival lapsel;
7. vanemliku hoolitsuseta jäetud lapsel;
8. alla 3‑aastase väikelapsega sõitjal;
9. represseeritul ja temaga võrdsustatud isikul;
10. Tallinna ühistranspordis sõitjateveo avaliku teenindamise lepingu alusel tegutseva veondusettevõtte töötajal;
11. Tallinna munitsipaalpolitsei vormiriietuses ametnikul;
12. kaitseväe vormiriietuses ajateenijal;
13. Tšernobõli aatomielektrijaama avarii tagajärgede likvideerimisest osavõtnul.
14. Tallinna linnaosa valitsuse, linnaosa valitsuse hallatava asutuse või Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hallatava asutuse hooldustöötajal tööülesannete täitmisel.

Tasuta sõidu õigus ainult tallinlastele:


1. 3 ja enama lapsega pere lapsel, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinnas;
2. vormiriietuses politseiametnikul, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinnas.
3. toimetulekutoetust saava pere lapsel, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on vähemalt üks aasta olnud Tallinnas - toimetulekutoetuse määramise kalendrikuule järgneval kalendrikuul.

Soodustalongi, soodustunnipileti, sooduskaartide, soodusühiskaardi elekriraudteel või Tallinn-Harjumaa sooduspileti kasutamise on:


1. õpilasel;
2. üliõpilasel;
3. pensionäril;
4. raske või keskmise puudega 16-aastasel või vanemal isikul;
5. 3 ja enama lapsega pere vanemal.
6. toimetulekutoetust saava pere liikmel (v.a laps), kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on vähemalt üks aasta olnud Tallinnas - toimetulekutoetuse määramise kalendrikuule järgneval kalendrikuul.

Vaata lähemalt: Tallinna ühistranspordi sõiduplaanid
Vaata lähemalt: Ühistranspordiseadus