Tallinna Puuetega Inimeste Koja tegevuste ülevaade 2006 aastal

Kõik Tallinna Puuetega Inimeste Koja liikmesorganisatsioonid said aastal 2006 läbi viia oma tegevust Hasartmängumaksu Nõukogu ja Eesti Puuetega Inimeste Fondi toel vastavalt puuetega inimeste võrdsete võimaluste standardreeglitele.

TPIK on toetanud ja nõustanud liikmesorganisatsioone HMN projektide koostamisel ja aruandluse täitmisel.

Juhatuse liikmed, tegevtöötajad on osalenud seadusandluse väljatöötamise protsessis, osalenud Invakomisjonis, puuetega inimeste organisatsioonide foorumis jne.

Alates 2006.a. kevadest on TPIK-l oma esindaja Tallinna Linnavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjonis.

2006. aastal olid TPIK suuremad projektid Euroopa Sotsiaalfondi/Eesti Puuetega Inimeste Fondi poolt rahastatud „Värviline vihmavari 2“ ja Microsofti kaudu rahastatud „Puuetega inimeste arvutiõpe ja internetipunkt“. Projekti „Värvilise vihmavari 2“ eesmärgiks oli teabepäevade ja aktiviseerimiskursuste kaudu valmistada puudega inimesi ette tööturu teenuseid tarbima. Projekti „Puuetega inimeste arvutiõpe ja internetipunkt“ eesmärgiks oli puuetega inimeste teadlikkuse ja arvutikasutamise oskuse kasvamine, tegutsemisaktiivsuse ja -võimaluste suurenemine, mille käigus toimus arvuti algõppe korraldamine ja tasuta avaliku internetipunkti loomine.

Lisaks kahele suuremale projektile väärib äramainimist ka Balti-Ameerika Partnerlusprogrammi poolt finantseeritud projekt „Puudega inimeste organisatsioonide suutlikkuse tõstmine osalemaks invapoliitika kujundamisel Tallinnas“. Selle projekti raames on toimunud puuetega inimeste organisatsioonide kaardistamine Tallinnas ja mitu ümarlauda nii puuetega inimeste esindusorganisatsioonide kui ka linnavolikogu esindajatega arutlemaks võimaluste üle, kuidas tugevdada puuetega inimeste esindusorganisatsioonide suutlikkust kaasa rääkida invapoliitika kujundamisel kohaliku omavalitsuse tasandil ning lisaks sellele koostöö tõhustamise üle kolmanda ja avaliku sektori vahel.

Aasta jooksul toimusid mitmed TPIK poolt korraldatud infotunnid, mis olid suunatud Tallinnas elavatele puuetega inimestele ja nende perekonnaliikmetele, samuti valdkonnas töötavatele spetsialistidele. 2006.a. infotundides käsitletud teemade hulka mahtusid järgmised ettekanded: 01.01.2006 kehtima hakanud tööturuteenuste ja –toetuste seadus, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse kontseptsiooni väljatöötamise arengukäik, ülevaade tervishoiu olukorrast Tallinnas, Haigekassa pädevusvaldkonda jäävate ülesannete tutvustus, ülevaade Tallinna linna poolt puuetega inimestele pakutavatest teenustest ja toetustest.

Nagu eelnevatel aastatel, oleme ka 2006. aasta jooksul Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses läbi viinud iga-aastaseid traditsioonilisi üritusi puuetega inimestele: koostöös Kristiine Sotsiaalkeskusega kevadkontserdi; Kristiine Linnaosa päevade raames spordipäeva; ülelinnalist jõulukontserti. Kõikidel üritusel oli külastajate arv ligi 100 inimest.

07.02.2006 toimus Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuse pidulik renoveerimistööde lõpetamine ja kõrvalmaja avamine. Osalesid Tallinna linnapea, volikogu aseesimees, abilinnapea, TSTA esindajad, linnaosade sotsiaalhoolekandeosakondade esindajad, linna hoolekandeasutuste esindajad, EPIKODA esindajad, TPIK liikmesorganisatsioonide esindajad ja teised puuetega inimeste esindusorganisatsioonid.

Aastaringselt on toimunud Tallinna Puuetega Inimeste Koja arengukava 2007-2011 seminarid, kus aktiivselt osalesid TPIK tegevtöötajad ja liikmesühingute esindajad- eesmärgiks paika panna organisatsiooni prioriteedid ja peamised tegevusvaldkonnad järgnevaks neljaks aastaks.

Parandamaks info kättesaadavust Tallinna Puuetega Inimeste Koja kui ka puuetega inimestele vajalike teenuste ja toetuste kohta Tallinnas elavatele puuetega inimestele, nende pereliikmetele ja teistele puuetega inimeste valdkonnaga kokku puutuvatele huvilistele, avasime novembri keskel uuendatud TPIK veebilehe aadressil www.tallinnakoda.ee

Lisaks projektitööle moodustab suure osa TPIK peamistest tegevustest jätkuvalt puuetega inimestele taksoteenuse koordineerimine ja Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuse haldamine aadressil Endla 59, mida 2006. aastal külastas kokku 18 672 inimest, kokku toimus 188 üritust ning lisaks sellele hobi- ja sporditegevus, nt. line-tants, iga-aastane jõulukontsert linnarahvale ja muud projektitegevused.

Jätkus aktiivne koostöö erinevate Eesti puuetega inimeste organisatsioonidega, Eesti Puuetega Inimeste Koja ja Fondiga, Tallinna linna sotsiaalhoolekandeasutustega jt.

Vaata lisaks: TPIK 2006. majandusaasta aruanne.doc